Integreringen av västra Balkan bör förbli en topprioritering för EU

EU:s utvidgning, och framför allt spridningen av EU:s demokratiska värderingar och rättsliga standarder till västra Balkan, ligger i såväl regionens som EU:s intresse, framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i sitt yttrande om Ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration, som kommittén antog vid sin plenarsession den 19 april.

"Det är ytterst viktigt att västra Balkans anslutning förblir en prioritering för EU", sade Andrej Zorko, föredragande för EESK:s yttrande. "Att främja EU:s värderingar i regionen garanterar säkerheten och stabiliteten och stärker den sociala och ekonomiska utvecklingen, demokratin och rättsstaten i dessa länder. Och detta bidrar i sin tur till stabiliteten och säkerheten i EU. Det är oerhört viktigt att det civila samhället, däribland arbetsmarknadsparterna, spelar en aktiv roll i denna process."

Korruption, organiserad brottslighet, den allmänna svagheten hos de statliga institutionerna och rättsstatsprincipen, samt diskriminering av minoritetsgrupper är några av de problem som länderna på västra Balkan brottas med. Deras ekonomier fortsätter att växa, men de sex länderna hör fortfarande till de fattigaste i Europa. Enligt beräkningar skulle full konvergens med EU:s levnadsstandarder kunna ta upp till 40 år. EESK anser därför att kommissionen bör ta fram särskilda program för att snabbare uppnå social och ekonomisk konvergens på västra Balkan.

"EESK noterar att EU-anslutningsprocessen förblir en mycket viktig faktor för att uppmuntra till reformer i länderna på västra Balkan", sade Dimitris Dimitriadis, medföredragande för EESK:s yttrande. "Kommittén påpekar att de ekonomiska och sociala effekterna av de reformer som genomförts inte har uppmärksammats, mot bakgrund av de stora skillnaderna i ekonomisk och social trygghetsnivå mellan EU:s medlemsstater och kandidatländerna. Kommittén rekommenderar därför att social, ekonomisk och territoriell sammanhållning bedöms när man tittar på om kriterierna för EU-medlemskap uppfylls." (sg)