Tillgängliga språk:

Ledare

Låt oss kavla upp ärmarna och utveckla framgångsrecept för Europas framtid

Kära läsare!

Det är med glädje jag formulerar denna första ledare i egenskap av nyvald ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Jag kommer att få äran att fungera som ordförande i samband med EESK:s 60-årsjubileum, som vi firar vid vår plenarsession den 24 maj.

När du läser detta håller vi på att slutföra förberedelserna inför denna milstolpe. Även om firandet kommer att ge tillfälle att återvända till de viktigaste ögonblicken i kommitténs historia har vi beslutat att ta tillfället i akt att blicka framåt mer än bakåt.

Kommande evenemang

4 juni 2018 Bryssel
Den tredje Europadagen för företag inom den sociala ekonomin
18 juni 2018 Bryssel
EESK:s toppmöte för berörda aktörer om artificiell intelligens
11–12 juli 2018 Bryssel
EESK:s plenarsession

I korthet

Öppet hus-dagen, en unik möjlighet att upptäcka hur EESK fungerar

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén öppnade sina dörrar för allmänheten lördagen den 5 maj 2018 för att fira Europadagen. EESK presenterade sin verksamhet för besökarna och fokuserade särskilt på kultur, eftersom 2018 är Europaåret för kulturarv.

Jordanien är en nyckelpartner för stabiliteten i EU:s grannskap

En delegation från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén träffade företrädare för det lokala civila samhället och offentliga tjänstemän i Amman den 26–27 mars. Diskussionerna under besöket fokuserade på de svårigheter som landet står inför på grund av bristen på stabilitet i regionen. EESK:s delegation bekräftade behovet av internationellt stöd och detaljerade åtgärder, eftersom landet under de senaste åren har utvecklat en omfattande strategi för den massiva tillströmningen av flyktingar, som främst flyr kriget i Syrien.

EU:s och Georgiens civila samhälle diskuterade situationen för små och medelstora företag och livsmedelssäkerheten i Georgien

Det senaste sammanträdet i plattformen för det civila samhället EU–Georgien hölls i Tbilisi den 22 mars. Plattformens medlemmar diskuterade genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Georgien och antog en gemensam förklaring. Plattformen för det civila samhället välkomnade det tillkännagivande som gjorts tidigare i mars om ett eventuellt nytt format på det bilaterala sektoriella samarbetet på högre nivå mellan EU och Georgien och uttryckte sitt stöd för systemet med viseringsfrihet för korta vistelser, som ett stort antal georgiska medborgare redan har dragit nytta av.

Plattformen för det civila samhället EU-Ukraina oroas över låglönetrender i Ukraina

Plattformen för det civila samhället EU-Ukraina uppmanar den ukrainska regeringen att genomföra mer konsekventa reformer inom olika sektorer och att ge absolut prioritet åt problemen med låga löner och fattigdom. Dessa frågor togs upp vid det 6:e sammanträdet inom plattformen för det civila samhället i Bryssel, där plattformens medlemmar diskuterade framstegen i genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, den roll som lönenivåer spelar för att minska fattigdomen och deras inverkan på arbetskraftsmigration samt klimatförändringar.

De serbiska myndigheterna och EU bör intensifiera sina insatser för att se till att Serbiens anslutning till EU 2025 fortfarande är möjlig, framhåller det civila samhället i EU och i Serbien

Det senaste sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén för det civila samhället EU–Serbien ägde rum i Bryssel den 12 april. Den gemensamma rådgivande kommitténs medlemmar diskuterade det aktuella läget och det framtida arbetet i förhandlingarna om Serbiens anslutning till EU, och antog en slutdeklaration. Serbien har erkänts som ett av två föregångsländer på västra Balkan.

Europas romer utsätts fortfarande för diskriminering och etnisk profilering

Europas största minoritet, fler än tio miljoner människor, utsätts fortfarande för diskriminering och marginalisering i många av EU:s medlemsstater. Icke-statliga människorättsorganisationer och EU-beslutsfattare som samlats i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) lokaler varnade för att polisen i många fall fortsätter att använda etnisk profilering mot romer. En offentlig hearing om "Att motverka antiziganism i samband med etnisk profilering" ägde rum under den tredje upplagan av EU:s vecka för romer, som anordnades av EU-institutionerna i Bryssel den 8–12 april. 

Forumet för det civila samhället efterlyser konkreta åtgärder för att komma till rätta med löneklyftan mellan kvinnor och män och förbättra arbetsnormerna

Forumet för det civila samhället inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea höll sitt sjätte möte i Seoul den 11 april under ledning av medordförandena Lee Ho-Geun och Georgi Stoev. I sitt gemensamma uttalande underströk medordförandena att den osäkra geopolitiska miljön skapat nya utmaningar för förbindelserna mellan EU och Sydkorea. De uppmanade till att främja gemensamma värderingar och intressen i regionen och att göra partnerskapet mellan Sydkorea och EU mer relevant för medborgarnas förväntningar.

Nya publikationer

Ny utgåva av broschyren "Upptäck vad EESK kan göra för dig!"

Denna publikation, som riktar sig till allmänheten, innehåller en kortfattad presentation av kommittén och av dess unika roll som ett forum för samråd, dialog och samförstånd mellan det organiserade civila samhällets företrädare. Fokus ligger på kommitténs uppdrag, ledamöter, ordförandeskap, funktionssätt och resultat.
 

Digital publikation – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) – 60 år av engagemang

Civilsamhället agerar för morgondagens Europa!

Kommittén, som inrättades genom Romfördragen 1957, höll sin första plenarsession för 60 år sedan, den 19 maj 1958. Sedan dess har kommitténs historia varit kopplad till den europeiska integrationsprocessen, som EESK ständigt har verkat för.

EESK-nyheter

Medborgarna i centrum för debatten om EU:s framtid

Under två dagar, den 5–6 maj, öppnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i egenskap av företrädare för det civila samhället, sina dörrar för den "europeiska medborgarpanelen", som samlade ett hundratal medborgare som företrädde mångfalden i 27 medlemsstater, med undantag för Storbritannien.

Integreringen av västra Balkan bör förbli en topprioritering för EU

EU:s utvidgning, och framför allt spridningen av EU:s demokratiska värderingar och rättsliga standarder till västra Balkan, ligger i såväl regionens som EU:s intresse, framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i sitt yttrande om Ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration, som kommittén antog vid sin plenarsession den 19 april.

Om Europas industri för sjöfartsteknik ska överleva krävs ett starkt engagemang från EU

EESK efterlyser i sitt yttrande en kraftfull industri- och tillverkningspolitik, baserad på ömsesidighet

"Europeiska kommissionen måste anta en kraftfull industri- och tillverkningspolitik, baserad på ömsesidighet, annars kommer vår europeiska industri för sjöfartsteknik inte att kunna stå emot konkurrensen från asiatiska varv", sade Marian Krzaklewski, föredragande för EESK:s yttrande om LeaderSHIP-strategin, som antogs vid plenarsessionen den 19 april. 

Att uppnå ett socialt AAA-kreditbetyg för EU kräver politiskt engagemang och tillräcklig finansiering

EESK efterlyser en tillräcklig finansiering för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. För att förverkliga den sociala pelaren krävs förbättringar i medlemsstaterna och ett gediget engagemang i fråga om budget, investeringar och löpande utgifter.

EESK rekommenderar ytterligare åtgärder för att få till stånd ett stabilt, välmående och motståndskraftigt EMU

Kommittén är helt övertygad om att EMU i detta skede ännu inte är motståndskraftigt och stabilt nog för att effektivt stå emot framtida kriser. Kommittén förordar därför ett fullbordande av EMU och uppmanar beslutsfattarna att uppnå en bredare och snabbare politisk överenskommelse om hur man kan få till stånd en djupgående och reell europeisk monetär union, vilket är det slutliga målet.

Utländska direktinvesteringar kräver grundlig granskning för att skydda den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i EU

Foreign Direct Investment

Utländska direktinvesteringar är en viktig källa till tillväxt, sysselsättning och innovation och har alltid varit väsentliga för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU. De innebär emellertid också risker för den nationella säkerheten, och det behövs en lämplig ram för granskning av sådana investeringar.

EESK efterlyser en europeisk energiunion som involverar och gynnar alla EU-medborgare

EESK stöder helhjärtat energiunionens mål och uppmanar det europeiska samhället att till fullo engagera sig i detta projekt. Energiunionen är inte enbart relevant för politikområden såsom energi, transport och klimat utan erbjuder en rad möjligheter att göra EU mer demokratiskt, sammanhållet, konkurrenskraftigt och rättvist. I detta syfte är en ändamålsenlig energidialog med det organiserade civila samhället på europeisk, nationell, regional och lokal nivå av avgörande betydelse.

Kampen för lika lön kan lyckas bäst genom att vi bekämpar stereotyper

EESK stöder kommissionens insatser för att minska löneklyftan (16,3 %) mellan könen i EU, men föreslår ytterligare åtgärder, inbegripet ett särskilt fokus på bekämpning av seglivade sociala och kulturella stereotyper som påverkar kvinnors utbildnings- och yrkesval.

Att stärka Europas energinät är av avgörande betydelse för energiunionen

Starkare, sammanlänkade europeiska energinät är en förutsättning för den europeiska energiunionen. Väl utvecklade och integrerade europeiska energinät är en förutsättning för att kontinentens energisystem ska kunna uppnå sitt syfte: att förse EU-medborgarna med överkomlig, säker och hållbar energi på ett konkurrenskraftigt sätt.

Lärlingsutbildningar av god kvalitet i EU: lyssna på lärlingarna

Lärlingssystemen bör utformas med aktivt deltagande av de direkt berörda – lärlingarna själva och deras organisationer. Detta är EESK:s huvudsakliga reservation avseende den föreslagna ramen för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, som EESK emellertid anser kommer att bidra till att höja standarderna i hela EU.

EU-medborgarnas intressen får inte glömmas bort vid utarbetandet av nya former av rörlighet

 mobility

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionen att i större mån underlätta konsumenternas tillgång till nya, renare och ekonomiskt överkomliga typer av rörlighet, och att öka det finansiella stödet till kollektivtrafik.

Europeiska medborgarinitiativets dag – verkligt medborgardeltagande efterlyses

Sex år efter det att det europeiska medborgarinitiativet infördes, och efter upprepad konstruktiv kritik och uppmaningar till förbättringar, särskilt från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) och andra institutioners sida, har Europeiska kommissionen slutligen föreslagit ändringar i detta viktiga verktyg för deltagardemokrati.

Tänk om angående plaster: beteendeförändringar förutsätter en stark lagstiftningsram och lämpliga alternativ

Plast håller på att bli ett av de största miljöproblemen i världen. Bilden av det stora stillahavssopområdet, eller "Great Pacific Garbage Patch", som det kallas på engelska – en ö av plast som är större än hela Mexiko, som flyter runt i havet och som uppstått till följd av överkonsumtion av plast, plastavfall och icke återvunnen plast – har varit en väckarklocka för många människor och har uppmuntrat dem att tänka om angående hur vi använder plast. Situationen börjar bli akut, och EU försöker att förändra det sätt på vilket plastprodukter utformas, produceras, används och återvinns, och antog den 16 januari 2018 i detta syfte en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi.

Nyheter från grupperna

EESK:s plenarförsamling högtidlighåller 75-årsdagen av upproret i Warszawas getto

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Med en tyst minut högtidlighöll Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarförsamling 75-årsdagen av upproret i Warszawas getto, den största judiska väpnade revolten under andra världskriget.

Tid för förändring inom grupp III

Den 18 april blev Arno Metzler officiellt ny ordförande för grupp III för mandatperioden 2018–2020.

Arno Metzler är advokat med egen byrå i Tyskland sedan 1983. Han har också företrätt de tyska fria yrkena i EESK sedan 2002. Innan han blev ordförande för gruppen var han dess vice ordförande med ansvar för små och medelstora företag, de fria yrkena och arbetsordningen.

Arbete, nya arbetsformer och arbetsvillkor

 av Arbetstagargruppen

Sysselsättningssiffrorna får ständigt rubriker. Vad som är nästan lika viktigt som hur många som har arbete är dock deras arbetsvillkor. Detta är särskilt relevant med tanke på de senaste utvecklingstendenserna på arbetsmarknaden och ökningen av atypiska avtal, där domar i EU-domstolen har varit nödvändiga för att fastställa t.ex. att Ubers förare är anställda och inte frilansare.