Hjälp företagen att överleva coronakrisen!

Av EESK:s arbetsgivargrupp

För att begränsa den ekonomiska och sociala skada som covid-19-krisen orsakat krävs en rad åtgärder – först för att hantera nödläget och sedan för att stödja återhämtningen och återuppbyggnaden. Det som är mest brådskande i nuläget är att rädda företagen och arbetstillfällena.

Att säkerställa likviditeten hos företag, särskilt små och medelstora företag, är avgörande. Arbetsgivargruppen välkomnar alla de stödåtgärder som hittills vidtagits både på nationell och europeisk nivå. Nu måste vi se till att dessa medel når företagen utan dröjsmål.

Det smidiga flödet av varor, tjänster och arbetstagare är, liksom finansiella medel, avgörande för en ekonomi och ett samhälle i kris. Det är ytterst viktigt att kritiska förbindelser upprätthålls, både på den inre marknaden och internationellt.

För att kunna lätta på restriktionerna och övergå från allmänna åtgärder till riktade åtgärder behöver vi en väl genomtänkt, kontrollerad och enhetlig strategi. Medlemsstaternas strategier för att lätta på restriktionerna bör omfatta ett tydligt och förutsebart öppnande av EU:s inre gränser. Detta bör samordnas på EU-nivå för att säkerställa lika villkor.

Att genomföra provtagningar och spårning och att skydda människors hälsa är avgörande för att minimera riskerna som följer av att man lättar på restriktionerna. Här har företagen mycket att bidra med i form av praktiska lösningar.

Eftersom företagen har praktisk kunskap och erfarenhet när det gäller problem, behov och möjliga lösningar bör de fortlöpande involveras i planeringen och genomförandet av åtgärder. Europeiska företag inom alla sektorer och av alla storlekar gör sitt yttersta för att ta sig igenom krisen. Tillsammans kan vi klara det!

Läs Arbetsgivargruppens ståndpunktsdokument om du vill veta mer om våra förslag på hur vi kan ta oss igenom krisen: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)