Livslångt lärande kräver robustare offentlig finansiering

EU:s medlemsstater bör öka de offentliga investeringarna i livslångt lärande, med särskilt fokus på vuxenutbildning, och avsätta mer resurser för lärande i icke-formella och informella miljöer, där deltagarna kan utveckla mjukare färdigheter, såsom kritiskt tänkande och lagarbete, eller personliga egenskaper, såsom ledarskap och nyfikenhet.

Det råder allt större enighet om att människor kommer att behöva dessa mjuka färdigheter, lika väl som grundläggande läs- och skrivkunnighet och digitala färdigheter, för att kunna anpassa sig till effekterna av globala digitala och tekniska framsteg. Dessa framsteg förändrar just nu arbetslivet och kompetensprofilerna inom många yrken så snabbt att det ofta är svårt att förutsäga vilka färdigheter som kommer att behövas i framtiden.

Detta är ett tema som utvecklas i ett förberedande yttrande som utarbetats av EESK på begäran av det kroatiska ordförandeskapet. I yttrandet uppmanar kommittén EU-länderna att öronmärka riktad finansiering för fortlöpande kompetenshöjning och omskolning för de mest utsatta grupperna i samhället i syfte att rusta var och en – utan åtskillnad – med nya färdigheter som är skräddarsydda för framtidens jobb.

Yttrandets föredragande, Tatjana Babrauskienė, menar att covid‑19‑pandemin tydligt har visat att lärande snabbt kan anpassas till förändrade omständigheter: ”När livet återgår till det ’normala’ bör samhället dra lärdom av dessa erfarenheter av nätbaserat lärande och fortsätta att utveckla dessa strategier och färdigheter och investera tillräckligt i dem i syfte att göra det möjligt för var och en, oavsett sociala förhållanden, att delta i och dra nytta av dem.”

Medföredraganden, Pavel Trantina, betonar vikten av att integrera olika lärmiljöer i all politik för utbildning, fortbildning och livslångt lärande, för att främja den individuella och unika potentialen hos varje lärande. EESK uppmanar EU och de nationella myndigheterna att ta itu med dessa förslag och stödja dem ekonomiskt. (ll)