Grassroots View – specialavsnitt – Bära eller brista: Europas kamp mot coronaviruset

Är EU redo att ta sig an den utmaning som covid-19 innebär? Kan människor räkna med att EU kommer att hjälpa dem att rida ut stormen den här gången, eller kommer de att känna sig lämnade i sticket, precis som de gjorde i samband med de två stora kriser som vi redan genomlevt det här århundradet? EESK:s ordförande Luca Jahier diskuterar de insatser som EU hittills gjort för att hantera pandemin, som fortsätter att härja över hela Europa och orsaka ett ofattbart mänskligt lidande och massiva ekonomiska skador. Han lyfter fram djärva åtgärder som till alldeles nyligen hade varit otänkbara. Vi har dock fortfarande en lång väg kvar att gå menar han, och pekar på olika möjligheter för de europeiska ledarna att hitta ett gemensamt förhållningssätt. (ll)

Tillgängliga språk:

Ledare

Europa måste inte bara räddas, utan få en nystart!

Bästa läsare!

Covid-19-utbrottet har förvandlats till en nödsituation som utvecklar sig snabbt. Siffror och åtgärder förändras ständigt över hela Europa och världen, och detta påverkar alla samhällsnivåer.

Världssamfundet har inte ställts inför en så dramatisk kris sedan andra världskrigets slut. Ingen regering, vare sig i Europa eller någon annanstans, kan ens tro att den kan lösa en sådan pandemi på egen hand. Alla medlemsstater måste komma samman, för att stödja varandra och för att koordinera samordnade åtgärder. Fragmenterade åtgärder från enskilda medlemsstaters sida kommer helt säkert att leda till en katastrof. Om det vi gör blir fel kan det hända att vi inte får något annat tillfälle att ställa allt till rätta.

Av EESK:s ledamöter

Dessine-moi…*

I april inleder vi en artikelserie under rubriken ”Dessine-moi…*”, med personliga bidrag från EESK:s ledamöter.

 

En tid präglad av covid-19

Av Isabel Caño Aguilar

Vi befinner oss i en främmande och märklig situation.

Samtidigt som vi isolerar oss i våra länder och i våra hem står det klart för oss att världen inte kan stanna upp helt och hållet och att man inom civilsamhället fortfarande måste gå upp varje morgon och ta itu med sitt arbete. Känslomässigt innebär denna aldrig tidigare skådade situation en stor börda för var och en av oss.

En utmaning som vi måste övervinna

av Milena Angelova

Covid-19 är den största utmaning vi ställts inför detta århundrade Jag kommer inte att fokusera på dess negativa effekter – på våra liv, grundläggande rättigheter och friheter, ekonomin och välbefinnandet. I stället vill jag försöka förmedla en positiv och pragmatisk syn på hur vi kan hantera den nuvarande situationen på bästa sätt. Vi kan tillsammans ta itu med detta – om vi behåller vårt fokus, arbetar som ett lag och tar vårt ansvar.

Solidaritet på fältet i kampen mot coronaviruset

Intervju med Giuseppe Guerini

Giuseppe Guerini, hur upplever du denna svåra tid?

Jag känner en mycket stark press, både en hög arbetsbelastning och en belastning på det personliga och känslomässiga planet. Jag bor i Bergamo, den italienska epidemins epicentrum. Lidandet och det stora antalet döda har överrumplat och överväldigat oss och fyller oss med en ständig känsla av oro och maktlöshet. Var och en av oss har vänner, kollegor eller bekanta bland offren, antingen bland de avlidna eller bland dem som kämpar på intensivvårdsavdelningarna. 

Coronaviruset kommer att förändra våra samhällen till det bättre

Av Adam Rogalewski

Utbrottet av coronaviruset (covid-19) kommer att förändra våra liv på ett genomgripande sätt och även våra länder, ekonomier och samhällen. Det har redan gjort oss medvetna om hur sårbara vi är trots de enorma förbättringarna av våra levnadsvillkor under årens lopp och de tekniska framstegen, t.ex. digitalisering och artificiell intelligens. Genom att hålla oss isolerade i våra hem har vi också lärt oss hur viktiga andra människor och samhället är för vårt dagliga liv. Coronakrisen visar mycket tydligt det felaktiga i det nyliberala budskapet om att samhället inte existerar. I krissituationer som den vi nu bevittnar är det samhället, eller med andra ord människors solidaritet, som kan skydda oss mot virusets effekter.

En irreparabel skada på ekonomin

av Helena de Felipe Lehtonen

Inför denna pandemi som drabbat oss, och då framför allt våra äldre medborgare och dem med en svagare hälsa, inställer sig frågan om viruset kan ha skapats i ett laboratorium som sedan medvetet eller omedvetet släppt ut det. Detta är oklart för vanliga medborgare. Men även om vi inte utesluter att det kommer att finnas ett vaccin hösten 2021, vad är det som säger att vi inte kommer att behöva hantera ett annat virus med likartade följder kommande vinter? (Minns spanska sjukan 1918.)

EU:s ledare om covid-19-krisen

Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande:

Vi kommer att använda alla verktyg som står till vårt förfogande för att bromsa spridningen av #coronaviruset, hjälpa patienter och se till att den europeiska ekonomin kan rida ut stormen.
Jag är övertygad om att EU klarar att uthärda den chock som drabbat våra hälso- och sjukvårdssystem och våra ekonomier. Varje medlemsstat måste dock ta sitt fulla ansvar. Och EU som helhet måste agera på ett beslutsamt, samordnat och enat sätt.

EESK-nyheter

En solidaritet av aldrig tidigare skådat slag

Den 6 april, dagen före Eurogruppens möte den 7 april, antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett uttalande där man efterlyser en solidaritet av aldrig tidigare skådat slag mellan medlemsstaterna samt snabba och brådskande insatser mot covid-19-pandemin. EESK understryker hur oerhört viktigt det är att medlemsstaterna, i egenskap av en gemenskap med en gemensam framtid, vidtar gemensamma åtgärder för att hantera de folkhälsoutmaningar och de negativa politiska, ekonomiska och sociala effekter som följer av den rådande krisen.

Vad är vi nu? Antingen en union eller ingenting. Uttalande från EESK om covid-19-pandemin

Den 17 mars 2020 antog EESK:s ledamöter uttalandet ”Vad är vi nu? Antingen en union eller ingenting”, med anledning av den situation som uppstått till följd av coronaviruspandemin. Kommittén efterlyser mer solidaritet och gemensamma insatser på europeisk nivå för att på ett effektivt sätt hantera konsekvenserna av pandemin. Ledamöterna understryker vikten av ett gemensamt agerande – av att alla medlemsstater kommer samman, för att stödja varandra och för att koordinera samordnade åtgärder.

Insatser mot coronaviruset: Kommissionens förslag om användning av EU:s solidaritetsfond går inte tillräckligt långt

Den 25 mars antog EESK en övervägande positiv ståndpunkt om Europeiska kommissionens förslag om att ändra rådets förordning om Europeiska unionens solidaritetsfond till följd av coronavirusutbrottet. I ståndpunktsdokumentet ger EESK sitt fulla stöd till den föreslagna utvidgningen av solidaritetsfondens tillämpningsområde, men anser samtidigt att anslagen till finansieringsinstrumentet är alldeles för låga och att instrumentets finansiella bestämmelser är otillräckliga.

Insatser mot coronaviruset: EESK efterlyser en bredare europeisk investeringsplan

EESK stöder kommissionens investeringsinitiativ mot coronaeffekter, men efterlyser en bredare investeringsplan för att stödja medlemsstaterna som svar på covid-19-pandemin. Initiativet syftar till att främja investeringar i EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem och andra delar av deras ekonomier. EU skulle mobilisera kassareserver, dvs. outnyttjad förfinansiering för EU-fonder, och ge ekonomiskt stöd.

Luftfart: EESK stöder ett tillfälligt undantag från EU-reglerna om tilldelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser

EESK ger sitt stöd till kommissionens förslag om att införa ett tillfälligt undantag från EU:s bestämmelser om tilldelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser till följd av coronavirusutbrottet. Kommittén framhåller att undantaget bör gälla fram till slutet av sommaren 2020 och att denna brådskande åtgärd bör ingå i ett betydligt större paket för att göra det möjligt för EU:s luftfartssektor att återhämta sig efter coronaviruskrisen.

Nyheter från grupperna

Coronaviruskrisen: skydda människors hälsa, rädda den europeiska ekonomin

Av EESK:s arbetsgivargrupp

Coronaviruskrisen är den största utmaning som Europeiska unionen har ställts inför sedan den grundades. För EU:s medlemsstater, företag och medborgare är detta en mycket svår tid. Samtidigt har EU möjlighet att än en gång visa sitt värde och fullgöra sina skyldigheter, genom att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från den ekonomiska kris som pandemin orsakat.

Angrepp på arbetstagarnas rättigheter och demokratin

Av EESK:s arbetstagargrupp

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetstagargrupp är djupt oroad över uppgifterna om att det i samband med covid-19-krisens fortsatta utbredning i Europa förekommer angrepp på rätten till kollektivförhandlingar och arbetstagarnas rättigheter i vissa medlemsstater. Vi ser med särskild oro på situationen i Polen, där de undantagslagar som föreslagits av regeringen för att hantera covid-19 kommer att inkräkta på oberoendet hos rådet för social dialog och på arbetsmarknadsparternas självständighet. Det har också kommit till arbetstagargruppens kännedom att högerextrema politiker i Italien kräver att kollektivförhandlingar tillfälligt stoppas, samtidigt som regeringen och arbetsmarknadens parter har kommit överens om att arbetslöshetsersättningen till de arbetstagare som inte kan arbeta under covid-19-krisen ska fastställas genom sådana förhandlingar.

Tillförlitliga medier för att stävja falska nyheter om covid‑19

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Äta vitlök, dricka varmt vatten, undvika glass ... Du har kanske stött på sådana råd på internet som ”tips” på hur man kan skydda sig mot covid‑19. Jag talade nyligen med en vän – jag nämner inga namn – och hon sade att det var så frustrerande att inte kunna hitta ordentlig information om viruset. 

 

I korthet

EESK stöder Europeiska rådets beslut att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien

Den 26 mars gjorde Luca Jahier, ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), och Dilyana Slavova, ordförande för sektionen för yttre förbindelser, ett gemensamt uttalande där de välkomnade rådets beslut av den 24 mars 2020 att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien.

”Ditt Europa, din mening” 2020 ställdes in: Europas ungdomar får vänta med att göra sin röst hörd

Med anledning av covid-19-utbrottet ställdes 2020 års upplaga av evenemanget ”Ditt Europa, din mening” in. Evenemanget skulle ha ägt rum torsdagen den 19 och fredagen den 20 mars. Beslutet fattades med hänsyn till allas hälsa och säkerhet, som är EESK:s främsta prioritering under den rådande pandemin. Arrangörsteamet ser nu över olika alternativ inför 2021, men inget slutgiltigt beslut har ännu fattats.

EESK i medierna

Vi har för våra läsare valt ut ett antal rubriker från europeiska nyhetsmedier om EESK:s reaktion på covid-19-krisen

Österrike – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier: ”Entweder eine Union – oder nichts”

Belgien – LaLibre.be – ”Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt”: les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus