Tillgängliga språk:

Ledare

Kära läsare!

Vi börjar närma oss slutet på min mandatperiod. Jag skulle vilja utnyttja detta tillfälle att i denna min sista ledare i egenskap av Ekonomiska och sociala kommitténs ordförande tänka tillbaka på de mest betydelsefulla ögonblicken i EESK:s verksamhet och arbete under dessa två och ett halvt år.

Mot bakgrund av en alltmer EU-kritisk allmän opinion har denna period kännetecknats av en vilja, från kommitténs sida, att bredda och fördjupa samråden med det europeiska civila samhället för att de ståndpunkter som uttrycks verkligen ska återspegla hela mångfalden i detta civilsamhälle.

Kommande evenemang

23/04/2018 Bryssel
Den europeiska dialogen om icke-statliga klimatåtgärder
05/05/2018 Bryssel
Europadagen
23/05/2018 - 24/05/2018 Bryssel
EESK:s plenarsession och firande av EESK:s 60-årsjubileum
24/05/2018 - 25/05/2018 Bryssel
Det civila samhällets dagar 2018

I korthet

"EESK:s energidagar" – Det civila samhället bör göras mer delaktigt i EU:s energipolitiska debatt

Social rättvisa och det civila samhällets deltagande måste stå i centrum för energisamtalen på alla nivåer, från lokal till europeisk. Vid EESK:s energidagar, som hölls i Bryssel den 7–8 mars 2018, diskuterades situationen och den framtida utvecklingen för EU:s energipolitik.

EESK stöder medborgardeltagande och god offentlig förvaltning vid FN:s Ecosoc-sammanträde

Syftet med det förberedande sammanträdet i FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) i Prag i slutet av mars var att lyfta fram betydelsen av medborgarnas deltagande, god offentlig förvaltning och inkluderande institutioner för att uppnå målen för hållbar utveckling och 2030-agendan.

Nya publikationer

"Shaping Europe – Recent EESC Achievements"

EESK:s broschyr "Shaping Europe – Recent EESC Achievements" (2018 års utgåva) har nyligen offentliggjorts.

Publikationen, som riktar sig till både allmänheten och övriga EU-institutioner, ger en översikt över EESK:s arbete under de senaste åren inom EU:s viktigaste politikområden, nämligen ekonomiska, sociala och internationella frågor och miljöfrågor.

EESK-nyheter

Tack, ordförande Georges Dassis och vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier och Michael Smyth!

"Ett enat, demokratiskt, solidariskt, fredligt och välmående Europa som står nära medborgarna"

Georges Dassis, EESK:s ordförande 2015–2018

EESK stöder kommissionsledamot Andrus Ansips presentation av huvuddragen i den kommande strategin för artificiell intelligens

EESK:s föredragande om artificiell intelligens (AI), Catelijne Muller, menar att den strategi som kommissionsledamot Andrus Ansip presenterade vid EESK:s plenarsession den 15 mars helt ligger i linje med kommitténs uppmaning till EU att ta täten globalt när det gäller att ta fram en ram för ansvarsfull utveckling och användning av AI.

Framtidens arbete – att överbrygga kompetensklyftan är avgörande

I yttrandet om framtidens arbete som antogs vid plenarsessionen i mars uppmanade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) medlemsstaterna att rikta in sig på utbildning och att anpassa sina utbildningssystem till behoven på arbetsmarknaden, som för närvarande genomgår snabba och dramatiska förändringar till följd av den nya digitala och industriella revolutionen.

"Det europeiska medborgarinitiativet måste bli ett kraftfullt verktyg för medborgardeltagande"

Syftet med det europeiska medborgarinitiativet (ECI) är att främja ett aktivt medborgarskap och deltagardemokrati, och det kan bidra till att komma till rätta med EU:s demokratiska underskott. Det är också ett verktyg som kan samla EU-medborgare kring en fråga och på så sätt stärka känslan av en europeisk identitet. För att nå sin fulla potential måste det dock åtföljas av dialog och leda till lämpliga effekter.

Det som är olagligt i verkligheten bör också vara det på nätet

EESK ser kommissionens meddelande om Hantering av olagligt innehåll online som ett första steg men uppmanar kommissionen att inrätta program och vidta ändamålsenliga åtgärder för att tillhandahålla en stabil och enhetlig rättslig ram för att effektivt ta bort olagligt innehåll. 

EESK vill att takten upprätthålls i genomförandet av bankunionen

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EESK efterlyser det fullständiga genomförandet av de åtgärder som föreslås av kommissionen för att bankunionen ska fördjupas och EMU ska fullbordas utan dröjsmål.

EESK uppmanar till förnyat stöd till den europeiska sociala modellen

RAPPORTEUR SPEAKING

Vid sin plenarsession i mars framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) att social hållbarhet bör beaktas i all EU-politik och att den europeiska sociala modellen åter bör lyftas fram som en garanti för det sociala skyddet för alla medborgare för att man ska komma till rätta med den ökande ojämlikheten i det europeiska samhället i en tid präglad av digitalisering och globalisering.

Europeiska konsumentdagen 2018: Konsumenterna behöver bättre skydd online

Hur kan man på bästa sätt skydda konsumenterna online: Detta var huvudfrågan på den 20:e europeiska konsumentdagen, ett evenemang som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Bulgariens ekonomiska och sociala råd i Sofia den 20 mars.

Det fjärde europeiska migrationsforumet fokuserar på migranters integration på arbetsmarknaden

Huvudtemat för 2018 års europeiska migrationsforum, som anordnades gemensamt av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och kommissionen, var de utmaningar och möjligheter som är förknippade med att hjälpa migranter att integreras på EU:s arbetsmarknad. Deltog gjorde fler än 120 organisationer från det civila samhället samt företrädare för lokala och nationella myndigheter och EU-institutioner.

Den nya chefredaktören hälsas välkommen

Ewa Haczyk-Plumley är ny chef för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs pressenhet från och med den 3 april 2018.

Nyheter från grupperna

Att överbrygga kompetensklyftan – Arbetsgivarnas perspektiv

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Att ta itu med kompetensklyftan är en mångfacetterad uppgift som inte bara kräver att man arbetar med utbildningssystemen utan också att man förändrar människors mentalitet. På grund av de snabba förändringar som vi ser idag är det inte lätt att korrekt identifiera framtidens kompetensbehov. Vi måste acceptera att framtidens arbete kräver livslångt lärande för att vi ständigt ska kunna anpassa våra färdigheter till föränderliga behov. Detta var några av slutsatserna från konferensen "Överbrygga kompetensklyftan för tillväxt och nya arbetstillfällen – näringslivets perspektiv", som hölls den 22 mars 2018 i Sofia, Bulgarien.

Finansieringen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

av EESK:s arbetstagargrupp

Vi måste genast återuppliva solidariteten och stoppa nationalismen, rasismen och den kortsiktiga politiken i Europa.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är av grundläggande betydelse för att förbättra arbets- och lönevillkoren och de sociala trygghetssystemen i Europa, säkerställa balansen mellan arbete och privatliv och förbättra de sociala normerna och konvergensen bland EU:s medlemsstater inklusive de kollektiva förhandlingarna och tillgången till sociala tjänster.

Hur kan man främja hållbar tillväxt och sammanhållning i utsatta regioner?

av EESK:s grupp Övriga intressegrupper

Den 6 mars höll Övriga intressegrupper sitt extra sammanträde i Sofia, inom ramen för det bulgariska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det var gruppens sista sammanträde under Luca Jahiers ordförandeskap.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Öppet hus – den 5 maj 2018

Lördagen den 5 maj 2018 öppnar EESK, tillsammans med övriga EU-institutioner, sina dörrar för allmänheten för att fira Europadagen.