EESK är redo att tillsammans med Europeiska kommissionen utarbeta en ny migrations- och asylpakt

Det finns ett akut behov av en ny migrationsöverenskommelse på EU-nivå, och kommittén är beredd att stödja kommissionens pågående insatser för att få en sådan till stånd. EESK:s ordförande Luca Jahier framhöll vid ett anförande i Bryssel den 3 mars 2020 att migration är en prioriterad fråga för kommittén, vilket återspeglas i det faktum att den under många år varit mycket aktiv på detta område. ”EU måste snabbt vidta åtgärder för att utarbeta en ny migrations- och asylpakt, och samarbeta med medlemsstaterna kring integration. Vi måste inrätta ett verkligt gemensamt asylförfarande som är tillförlitligt, flexibelt och effektivt” menade han.

Vid den debatt som anordnades av EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) samma dag belyste Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, kommissionens pågående arbete på migrations- och asylområdet och dess avsikt att blåsa nytt liv i EU:s beslutsfattande i frågan genom en ny överenskommelse. ”Vi behöver en ny migrations- och asylpakt, för det första eftersom de mest utsatta är beroende av den, och för det andra eftersom vår ekonomi och vårt samhälle gynnas av laglig migration: våra välfärdssystem måste vara hållbara på lång sikt och våra företag behöver kvalificerade personer”, konstaterade hon.

Hon betonade sedan vikten av att öka förtroendet och överbrygga skillnaderna mellan medlemsstaterna, så att deras nationella regeringar kan finna en gemensam väg framåt. ”Vi måste dock vara tydliga med att migration är något normalt. Varje år kommer det 2–2,5 miljoner människor till EU: 140 000 av dessa anländer irreguljärt – motsvarande 5 %. Det innebär att 95 % av människorna anländer på ett ordnat, övervakat och väladministrerat sätt”, vidhöll hon. (mp)