I februari antog EESK sina yttranden om Europeiska kommissionens årliga strategi för hållbar tillväxt 2020 ECO/502) och sina rekommendationer om den ekonomiska politiken i euroområdet (ECO/503). Yttrandena representerar kommitténs bidrag till debatten om de ekonomiska prioriteringarna för det kommande året och därefter, som kommer att antas formellt av Europeiska rådet i mars.

Kommittén välkomnar strategins inriktning, inkluderingen av målen för hållbar utveckling, den starkare inriktningen mot långsiktiga mål och riktlinjerna i fråga om investeringar. ReK uppskattar också att sociala rättigheter framhålls och uppmanar till att jämställdhetsfrågan ska ägnas särskild uppmärksamhet.

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att ge hållbar ekonomisk tillväxt högsta prioritet i både EU:s och varje enskilt lands nationella ekonomiska politik från och med 2020 och framåt. Kommittén anser att den europeiska gröna given inte bara innebär en stor förändring av ekonomierna inom EU utan även är ett tillfälle att stärka det ekonomiska välståndet och den ekonomiska konvergensen i såväl euroområdet som i EU som helhet. Den gröna given bör bli ryggraden i EU:s och euroområdets framtida ekonomiska politik och leda fram till ett nytt ekonomiskt paradigm. De ekonomiska prioriteringarna bör därför harmonieras med den gröna given.

För att den gröna given ska kunna genomföras och hållbar tillväxt uppnås krävs reformer och investeringar. EESK anser att den finansiering som föreslås för Fonden och mekanismen för en rättvis omställning är otillräcklig. Kommittén föreslår att de ekonomiska medlen för dessa instrument höjs och efterlyser ytterligare åtgärder för att underlätta samt stärka privat och offentlig finansiering.

Kommittén rekommenderar också att Europeiska centralbankens ackommoderande penningpolitik kompletteras med en försiktig offensiv finanspolitik i euroområdet. Man bör se till att det råder balans mellan den ekonomiska politiken och EMU:s olika pelare och anta den ”gyllene regeln” för offentliga investeringar.

EESK anser även att det är viktigt att skapa stabilitet på finansmarknaderna genom att införa de återstående bärande strukturerna för fullbordandet av bankunionen och kapitalmarknadsunionen och genom att skräddarsy ett skattesystem anpassat till framtidens behov.