Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har hållit en högnivåkonferens där ledande aktörer inom politiken för personer med funktionsnedsättning samlades för att diskutera EU:s nya strategi på området. Strategin, som utarbetas för tillfället, förväntas under det kommande årtiondet få djupgående verkan på livets alla områden för miljontals EU-medborgare med funktionsnedsättningar.

Syftet med konferensen om utformningen av EU:s agenda för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2020–2030 var att presentera EESK:s rekommendationer och förslag avseende den nya strategin samt att erbjuda en plattform för utbyten och bidrag, som en del i de omfattande samråden i samband med kommissionens utarbetande av strategin, som ska vara klar i början av 2021.

Med den nya kommissionen, det nya Europaparlamentet och den nya budgetperioden är detta ett utmärkt tillfälle att utforma en ny strategi för personer med funktionsnedsättning. EESK var med sitt yttrande den första institution som bidrog till den debatt som kommissionen inlett om detta ämne, påpekade EESK:s vice ordförande för kommunikation, Isabel Caño Aguilar, när hon inledde konferensen.

Yannis Vardakastanis, som är föredragande för EESK:s yttrande och även ordförande för Europeiskt handikappforum, presenterade EESK:s förslag och menade att den nya agendan bör vara betydligt mer omfattande och ambitiös än den nuvarande.

EESK uppmanade till att den nya strategin ska vara fullt förenlig med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), Agenda 2030 för hållbar utveckling och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Fullständigt genomförande bör säkerställas genom att, med hjälp av den europeiska planeringsterminen, sätta press på medlemsstaterna att ta fram egna strategier för personer med funktionsnedsättning.

Yannis Vardakastanis betonade vikten av att låta handikapporganisationer vara med och utforma och genomföra politiken inom agendan för personer med funktionsnedsättning.

Jämlikhetskommissionären, Helena Dalli, betonade att kommissionen ska basera den nya agendan på resultaten av den utvärdering som pågår av den nuvarande strategin, för att göra det dagliga livet rättvisare för medborgare med funktionsnedsättning.

Kommissionen räknar med att utvärderingen av den nuvarande strategin kommer att vara klar till juli 2020 och kommissionen kommer därefter hålla formella samråd om den nya strategin på grundval av förslaget till agenda i samarbete med andra institutioner och partner. När återkopplingen samlats in kommer kommissionen under första kvartalet 2021 att lägga fram meddelandet om den nya strategin för personer med funktionsnedsättning. (ll)