En giv för de äldre i Europa: EU och medlemsstaterna bör sörja för långtidsvård av hög kvalitet

En EESK-rapport visar att situationen inom sektorn för inneboende vårdarbete är ohållbar. Arbetsvillkoren för vårdarna gränsar till ren exploatering och vårdtagarna har svårt att få tillgång till högkvalitativ vård till ett överkomligt pris. Situationen har uppstått på grund av brist på statligt stöd till omsorgssektorn och är en följd av politisk försumlighet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har offentliggjort en rapport om framtiden för inneboende vårdares arbete i Europa, som pekar på ett brådskande behov av en större roll för staten och av verkningsfulla åtgärder på nationell och europeisk nivå för att reglera den besvärliga situationen för både vårdare och vårdtagare i denna snabbt växande sektor.

Enligt rapporten fortsätter efterfrågan på långtidsvård och inneboende vårdares arbete att öka på grund av de demografiska förändringarna, Europas allt äldre befolkning och de växande behoven i samband med kroniska hälsoproblem. Staten behöver därför inte bara investera kraftigt i omsorgsekonomin för att stödja den ekonomiskt inom en nära framtid, utan kommer även att ha en central roll att spela i regleringen och professionaliseringen av vårdarbete.

I rapporten definieras inneboende vårdare som arbetstagare som är anställda för att tillhandahålla vårdtjänster till äldre personer och personer med funktionsnedsättning, som bor i privata bostäder som vårdtagare. Den redogör för EESK:s landsbesök till Förenade kungariket, Tyskland, Italien och Polen, som valts ut med tanke på att de både är ursprungs- och bestämmelseländer för inneboende vårdare runt om i EU.

Landsbesöken och rapporten är en uppföljning av EESK:s yttrande från 2016, ”Rättigheter för inneboende vårdpersonal”, som var det första policydokumentet på EU-nivå om deras arbetsvillkor.

”De människor som vi talade med – oavsett om de företrädde arbetstagare, arbetsgivare eller vårdtagare – framförde liknande kritik mot många av de strukturella problemen med inneboende vårdarbete. Deras största invändning var att sektorn utnyttjar invandrarkvinnor och mobila kvinnliga arbetstagare, och att detta inte bara är oetiskt och skamligt utan även ohållbart”, framhöll EESK-ledamoten Adam Rogalewski, som skrivit rapporten tillsammans med den Cambridge-baserade forskaren Karol Florek.

Den fullständiga rapporten finns här. (ll)