Av EESK-gruppen Mångfald Europa

EESK:s grupp Mångfald Europa organiserar en konferens i Rijeka, Kroatien, för att diskutera det medborgerliga engagemangets roll när det gäller att ta itu med några av de stora frågor som Europa står inför i dag.

De senaste åren har EU ställts inför utmaningar i form av bland annat klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, ökad migration och krympande utrymme för det civila samhället, vilka på nya sätt riskerar att undergräva unionens grundläggande värden.

Samtidigt har man i EU också märkt av ett medborgerligt engagemang. I samband med dessa utmaningar har många medborgare runt om i EU visat sin solidaritet med andra och sin vilja att verka för hållbara livsstilar.

EESK-gruppen Mångfald Europa önskar ta upp detta ämne och bjuder därför in medlemmar och företrädare för det civila samhället till en diskussion om deras roll för främjandet och skyddet av europeiska grundläggande värden, såsom mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättsstatsprincipen.

Konferensen, Det civila samhället: de europeiska värdenas grundstomme, kommer att äga rum i Rijeka, en kuststad i Kroatien och europeisk kulturhuvudstad 2020, vid den humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Rijekas universitet.

Diskussionen kommer att ske inom ramen för tre paneler, som kommer att ledas av EESK-ledamöter från Kroatien som tillhör grupp III.

Den första panelen, med Lidija Pavić-Rogošić som moderator, kommer att diskutera den roll som det civila samhällets organisationer har när det gäller att skydda demokratins grundpelare, det vill säga ett oberoende rättsväsende, oberoende institutioner, ett kritiskt civilsamhälle och fria medier.

I den andra panelen kommer talarna och deltagarna att diskutera hur EU och det civila samhällets aktörer tillsammans kan ta fram en hållbar lösning på de intensiva globala migrationsströmmarna. Samtalen kommer att ledas av Marina Škrabalo.

Den sista panelen, med Toni Vidan som moderator, kommer att fokusera på den europeiska gröna given och den roll som det civila samhällets organisationer har när det gäller att utveckla och genomföra denna potentiellt transformativa EU-agenda.

Konferensen, som ursprungligen planerades till den 25 mars, har skjutits upp på grund av utbrottet av covid-19. För uppdateringar, se https://bit.ly/2xsqqEY (cl)