Europaparlamentet måste insistera på en stark EU-budget för 2021–2027

EESK har återigen med kraft uppmanat till att den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 ska uppgå till 1,3 % av bruttonationalinkomsten för EU-27. Denna uppmaning kommer i ett avgörande skede på vägen mot en överenskommelse om EU:s nästa långtidsbudget, samtidigt som Europeiska rådet fortfarande försöker fastställa sin ståndpunkt.

I en debatt om läget i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen som ECO-sektionen höll i februari med Johan Van Overtveldt, ordförande för Europaparlamentets budgetutskott, uppmanade EESK:s ledamöter parlamentet att stå upp för en ambitiös EU‑budget. Mot bakgrund av rådande geopolitiska och ekonomiska osäkerheter, globala megatrender, samhälleliga förändringar och den nya europeiska gröna given måste Europeiska unionen anta en stark budget som motsvarar de intentioner man har.

ECO‑sektionens ordförande, Stefano Palmieri, förklarade att ”det är mycket viktigt att ha en sammanhängande flerårig budgetram efter 2020 som kan möta EU:s nya utmaningar: den nya gröna given, förändringar föranledda av den digitala ekonomin och vikten av att behålla en effektiv sammanhållningspolitik”.

EESK:s ledamöter menade att EU – nu mer än någonsin – behöver en trovärdig och generös ny budget för att kunna infria medborgarnas förväntningar.

Gästtalaren Johan Van Overtveldt sade att det var osäkert vad kommer att hända med parlamentets enighet kring stödet för begäran om 1,3 % av BNI under förhandlingarna med rådet. Han sade: ”Jag kan med bestämhet säga att parlamentet är fast beslutat att föra hårda förhandlingar om innehållet i den kompromiss som ska nås.” Parlamentet kommer i vilket fall som helst att insistera på en beredskapsplan, eftersom det inte går att utesluta att man inte når en överenskommelse före den 1 januari 2021, vilket skulle inverka negativt på möjligheten att starta de nya programmen i tid.

Avslutningsvis uppmanade talarna stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet att så snart som möjligt nå en överenskommelse som Europaparlamentet sedan kan godkänna.

Läs EESK:s yttrande i frågan. (jk)