Grassroots View – avsnitt 4: Den långa och krokiga vägen mot tillgänglighet

Inför EU:s kommande nya agenda för personer med funktionsnedsättning diskuterar vi i avsnitt 4 med titeln ”Den långa och krokiga vägen mot tillgänglighet” sysselsättningssituationen för personer med funktionsnedsättning. Vi pratar om vad EU bör göra för att göra arbetsplatserna mer inkluderande – inte bara i den fysiska världen utan även när det gäller den kollektiva medvetenheten i ett samhälle där man i de flesta fall bara ser personens funktionsnedsättning och inte individen.

Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Under det senaste EU-toppmötet i februari förväntades ledarna göra betydande framsteg mot en överenskommelse om långtidsbudgeten, som också kallas den fleråriga budgetramen. På grund av djupa motsättningar lyckades man dock inte nå en kompromiss.

Om ingen överenskommelse nås finns det återigen risk för handlingsförlamning, vilket vi inte har råd med med tanke på det rådande geopolitiska läget.

De brådskande prioriteringar som väntar EU och riskerna kring de förhandlingar som följer efter brexit får inte dra ut på tiden eftersom de då kommer att uppta energi från andra prioriteringar, exempelvis migrationspakten, den gröna given, digitaliseringen och miljöomställningen.

I korthet

EU bör ta i med hårdhandskarna mot falska nyheter

Reglering av sociala medier, utveckling av mediekunnighet och stöd till oberoende kvalitetsjournalistik är några av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna bekämpa desinformation och skydda demokratin i EU, menar EESK.

EESK-ledamöter besöker Japan för att diskutera handel och hållbar utveckling

Medlemmar från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs uppföljningskommitté EU–Japan har besökt Japan för att diskutera genomförandet av det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) och för att stärka samarbetet med japanska motparter. Besöket omfattade ett rundabordssamtal om den cirkulära ekonomin och en första gemensam civilsamhällesdialog mellan EU och Japan inom ramen för EPA.

EESK-nyheter

Europeiska medborgarinitiativets dag 2020: aktivister efterlyser att allmänheten involveras på ”ett meningsfullt sätt” i konferensen om EU:s framtid

Aktivisterna som deltog i Europeiska medborgarinitiativets dag 2020 den 25 februari såg tillbaka på sina erfarenheter av att organisera europeiska medborgarinitiativ och varnade för att först fråga människor vilket slags EU de vill ha för att sedan ignorera deras synpunkter.

Europaparlamentet måste insistera på en stark EU-budget för 2021–2027

EESK har återigen med kraft uppmanat till att den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027 ska uppgå till 1,3 % av bruttonationalinkomsten för EU-27. Denna uppmaning kommer i ett avgörande skede på vägen mot en överenskommelse om EU:s nästa långtidsbudget, samtidigt som Europeiska rådet fortfarande försöker fastställa sin ståndpunkt.

EESK och kommissionen sida vid sida i främjandet av en grön framtid för Europa

EESK kommer att stödja kommissionens ansträngningar för att omsätta sina ambitioner i handling för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och för att sätta hållbarheten i centrum för vårt individuella och kollektiva ansvar. Vid plenarsessionen i Bryssel den 20 februari 2020 ställde sig EESK:s ordförande Luca Jahier bakom kommissionens arbetsprogram för i år och dess fokus på hållbar utveckling för ett grönare Europa.

Strategin för personer med funktionsnedsättning för nästa årtionde: EU bör gå i spetsen för att främja en progressiv politik

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har hållit en högnivåkonferens där ledande aktörer inom politiken för personer med funktionsnedsättning samlades för att diskutera EU:s nya strategi på området. Strategin, som utarbetas för tillfället, förväntas under det kommande årtiondet få djupgående verkan på livets alla områden för miljontals EU-medborgare med funktionsnedsättningar.

EESK och ILO intensifierar insatserna för att skräddarsy framtidens arbetsliv enligt våra värden

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit en debatt med Internationella arbetsorganisationen (ILO) om framtidens arbetsliv och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, i syfte att utforska framtida samarbetsmöjligheter och förstärka insatserna för att vårt arbetsliv, som är i snabb förändring, ska bli rättvist, anständigt och inkluderande för kommande generationer.

Förespråkare för EU-regler för en transparent livsmedelskedja talade vid EESK:s plenarsession

Vid sin senaste plenarsession välkomnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén initiativtagarna till medborgarinitiativet ”Eat Original. Unmask Your Food”, som uppmanar Europeiska kommissionen att införa obligatorisk ursprungsmärkning för alla livsmedel i syfte att stävja bedrägerier och garantera konsumenternas rätt till information.

EESK är redo att tillsammans med Europeiska kommissionen utarbeta en ny migrations- och asylpakt

Det finns ett akut behov av en ny migrationsöverenskommelse på EU-nivå, och kommittén är beredd att stödja kommissionens pågående insatser för att få en sådan till stånd. EESK:s ordförande Luca Jahier framhöll vid ett anförande i Bryssel den 3 mars 2020 att migration är en prioriterad fråga för kommittén, vilket återspeglas i det faktum att den under många år varit mycket aktiv på detta område.

EESK antar sin ståndpunkt om de ekonomiska prioriteringarna för 2020

I februari antog EESK sina yttranden om Europeiska kommissionens årliga strategi för hållbar tillväxt 2020 ECO/502) och sina rekommendationer om den ekonomiska politiken i euroområdet (ECO/503). Yttrandena representerar kommitténs bidrag till debatten om de ekonomiska prioriteringarna för det kommande året och därefter, som kommer att antas formellt av Europeiska rådet i mars.

Europas hållbara framtid är beroende av tillgången till råvaror för batterier

För att kunna utveckla en stark batteriindustri för elfordon måste Europeiska unionen så snart som möjligt säkra permanent tillgång till råvaror. En debatt i Bryssel den 5 februari 2020, anordnad av sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN), slog larm om detta.

En giv för de äldre i Europa: EU och medlemsstaterna bör sörja för långtidsvård av hög kvalitet

En EESK-rapport visar att situationen inom sektorn för inneboende vårdarbete är ohållbar. Arbetsvillkoren för vårdarna gränsar till ren exploatering och vårdtagarna har svårt att få tillgång till högkvalitativ vård till ett överkomligt pris. Situationen har uppstått på grund av brist på statligt stöd till omsorgssektorn och är en följd av politisk försumlighet.

Nyheter från grupperna

Företag för ett klimatneutralt Europa – att göra det mesta av målen för hållbar utveckling och den gröna given

Av EESK:s arbetsgivargrupp

Ett växande antal europeiska företag har redan ändrat sin inställning och beaktar nu utöver de rent affärsmässiga aspekterna även miljömässiga och sociala aspekter i sin dagliga verksamhet. För att omställningen till en grön ekonomi ska lyckas måste EU säkerställa lika villkor för företagen och främja konkurrenskraft och investeringar. Detta var några av slutsatserna från konferensen ”Företag för ett klimatneutralt Europa – att göra det mesta av målen för hållbar utveckling och den gröna given”, som ägde rum den 9 mars i Split, Kroatien.

EU:s nya budget: En mindre ambitiös union?

Av EESK:s arbetstagargrupp

Det rådande coronavirushotet och flyktingkrisen, som nu genomgår en dramatisk utveckling vid gränsen mellan Turkiet och Grekland, har återigen visat hur brådskande det är att ta fram gemensamma europeiska lösningar på problem som medlemsstaterna inte kan lösa på egen hand. Det är nu viktigare än någonsin att EU-institutionerna inte bara kommer överens om EU-omfattande åtgärder och strategier utan också stöder dessa initiativ genom att tillhandahålla resurser.

Det civila samhället: de europeiska värdenas grundstomme

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

EESK:s grupp Mångfald Europa organiserar en konferens i Rijeka, Kroatien, för att diskutera det medborgerliga engagemangets roll när det gäller att ta itu med några av de stora frågor som Europa står inför i dag. De senaste åren har EU ställts inför utmaningar i form av bland annat klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, ökad migration och krympande utrymme för det civila samhället, vilka på nya sätt riskerar att undergräva unionens grundläggande värden.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Sjunga i en annan tonart: kvinnor i Europas musikkultur

För att uppmärksamma årets internationella kvinnodag den 8 mars står EESK värd för utställningen ”Female Notes” som hyllar Europas musikaliska kvinnor.

I utställningen utforskas de kvinnliga musikernas sociala identitet från femtonhundratalet till i dag genom en rad levnadshistorier. Hundratals kvinnliga kompositörer och musiker över hela Europa hedras samtidigt som man följer musikkulturens utveckling.

Utställningen hålls i samarbete med den italienska föreningen Toponomastica femminile (kvinnliga ortnamn) som tilldelades EESK:s pris till det civila samhället 2019 för att de bekämpar klyftan mellan kvinnor och män genom att namnge platser efter framstående kvinnor. (ck)