Tillgängliga språk:

Ledare

Framtiden väntar inte: Hållbarhet börjar med mig

Bästa läsare!

I augusti 2018 inledde Greta Thunberg sin skolstrejk och snart anslöt sig många andra ungdomar från hela Europa till hennes protest mot EU:s och dess medlemsstaters ovillighet att vidta kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna.

Kommande evenemang

I korthet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inför strängare arbetsordning och uppförandekod

Vid plenarsessionen den 20 februari 2019 antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett förslag om att ändra arbetsordningen och inkludera en ny version av uppförandekoden för dess ledamöter som bilaga. I den nya arbetsordningen och uppförandekoden, som trädde i kraft den 15 mars 2019, tar man även hänsyn till Europaparlamentets uppförandekod som nyligen antogs, särskilt vad gäller att förebygga och bekämpa alla former av trakasserier.

Nya publikationer

Broschyr om det 12:e medieseminariet för det civila samhället ute nu

En ny broschyr har publicerats i vilken läsarna kan ta del av huvudpunkterna i debatterna på temat ”Att befästa Europas värderingar” och kommentarer från våra paneldeltagare och inledande talare.

EESK-nyheter

”Vi kämpar för allas vår framtid” förklarade klimataktivisten Greta Thunberg vid sitt besök vid EESK

Vid ett evenemang den 21 februari 2019 diskuterade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den centrala roll som det organiserade civila samhället måste spela för att få till stånd en verklig ”rEUnaissance”. Evenemanget samlade höga ledare för EU:s institutioner och det civila samhällets organisationer från hela Europa och ägde rum knappt 90 dagar före valet till Europaparlamentet.

EESK röstar för en EU-stödd anständig minimiinkomst

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har antagit yttrandet ”För ett europeiskt ramdirektiv om en minimiinkomst” i vilket Europeiska kommissionen uppmanas att införa en bindande ram för en anständig minimiinkomst i hela EU som är anpassad till varje medlemsstats levnadsstandard och livsstil. 

Kommissionsledamot Phil Hogan vid EESK: Beslutet om den gemensamma jordbrukspolitikens budget ligger nu hos medlagstiftarna

Den 20 februari bjöd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) in kommissionsledamot Phil Hogan för att prata om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)

EU:s Peace-program i Nordirland måste fortsätta efter brexit

Vid sin plenarsessionen i februari antog EESK ett yttrande om att stödja en fortsättning av det europeiska programmet för fred och försoning (Peace) i Nordirland efter Förenade kungarikets utträde ur EU. Detta fortsatta stöd anses vara avgörande med tanke på att diskussionen om gränsen mellan Förenade kungariket och Irland i samband med brexitförhandlingarna är mycket känslig.

Att bekämpa populism är allas ansvar

Ekonomisk utveckling och social stabilitet är två nyckelelement i kampen mot euroskepticismen, men det räcker inte: det civila samhället måste engagera sig!

EESK föreslår nya riktlinjer för en hållbar kost i Europa

Peter Schmidt

Kosten spelar en stor roll i människors liv och kan inte enbart betraktas ur ett närings- eller hälsoperspektiv, utan måste även betraktas ur miljömässig och social synvinkel. För att underlätta ett sådant heltäckande och hållbart livsmedelssystem föreslår EESK att man inför nya riktlinjer för en hållbar kost.

EESK stöder EU:s förslag om att säkerställa luft- och väggodstransporter om det blir en avtalslös brexit

I tre yttranden som antogs i februari stöder EESK kommissionens förslag om att tillfälligt förlänga tillämpningen av EU-lagstiftning för att hantera specifika problem som skulle kunna påverka luftfarten och godstransporter på väg om det blir en avtalslös brexit. 

Den årliga tillväxtöversikten 2019: ingen anledning att slå sig till ro

Med tanke på de blandade resultaten av tidigare reformstrategier är det viktigt att EU och medlemsstaterna gör en grundlig utvärdering. Trots de förbättringar som gjorts hittills behövs ytterligare reformer och politiska åtgärder för att öka tillväxten och stärka sammanhållningen och politikens sociala dimension, konstaterar EESK i sitt yttrande om den årliga tillväxtöversikten 2019.

Förslag om en mer inkluderande europeisk planeringstermin vid EESK:s hearing

EU:s medlemsstater måste stärka de berörda parternas deltagande i insatserna för att reformera de nationella ekonomierna. Tillsammans med en ny långsiktig EU-strategi för hållbar utveckling skulle detta kunna bidra till att göra den europeiska planeringsterminen mer effektiv och inkluderande i syfte att möta de utmaningar som EU står inför.

Ingen framtid för EU utan fortsatt sammanhållning

Sammanhållningspolitiken skulle kunna vara ett effektivt instrument för att hantera de samhällstendenser (euroskepticism osv.) som EU står inför om dess finansiering förblir en viktig investeringskälla, och därmed gör Europa mer relevant för dess medborgare, främjar stärkta förbindelser med berörda parter och bättre informerar om dess inverkan. Detta var budskapet från de berörda aktörerna vid EESK:s hearing om sammanhållningspolitiken efter 2020.

Energiomställningen kan bara bli framgångsrik om alla deltar

Befolkningens roll i energiomställningen stod överst på dagordningen vid TEN-sektionens sammanträde i februari, där energiexperter redogjorde för sina erfarenheter av att arbeta för medborgarna.

Nyheter från grupperna

Arbetsgivarorganisationer om valet till Europaparlamentet

av EESK:s arbetsgivargrupp

Näringslivet måste högt och ljudligt göra sin röst hörd i kampanjen inför valet till Europaparlamentet. Arbetsgivarorganisationerna bör inte bara betona sina behov och förväntningar inför Europaparlamentets nästa mandatperiod. De bör även understryka de fördelar som Europeiska unionen innebär för deras verksamheter och för människors vardag. Detta är några av de slutsatser som framkom under diskussionen med företrädare för BusinessEurope, SMEunited och CEEP (Europeiskt centrum för arbetsgivare och företag som tillhandahåller offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse) vid sammanträdet i EESK:s arbetsgivargrupp i februari.

Oliver Röpke tar över ordförandeskapet i EESK:s arbetstagargrupp

av EESK:s arbetstagargrupp

Den 1 mars tog Oliver Röpke över som ny ordförande i EESK:s arbetstagargrupp efter Gabriele Bischoff, som varit gruppordförande sedan oktober 2015.

Gruppen Mångfald Europa besöker Belfast för att lyssna till medborgarnas oro över brexit

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Gruppen träffades på Queen’s University i Belfast den 15 februari 2019 för att stämma av läget i brexitprocessen och fokusera på dess konsekvenser för fredsprocessen i Nordirland.