EESK:s grupp Övriga intressegrupper efterlyser innovation i det civila samhället

av Övriga intressegrupper

Vid ett extra sammanträde i gruppen Övriga intressegrupper den 15 februari presenterades en studie om det civila samhällets framtida utveckling i Europeiska unionen fram till 2030. Studien beställdes av EESK och utfördes av CNVOS (Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs) i Slovenien och ENNA (European Network of National Civil Society Associations). 

Dess syfte var att klargöra vad som pågår inom det europeiska civila samhällets organisationer, vilka utmaningar de står inför och hur dessa utmaningar påverkar dem och hur de kan reagera på dem.

Studien pekade, i likhet med panelmedlemmarna – bl.a. Ramón Luis Valcárcel Siso, Europaparlamentets vice talman med ansvar för förbindelserna med EESK och ReK – och deltagarna i evenemanget, på tydliga och uppmuntrande tecken: Först och främst civilsamhällesorganisationernas och institutionernas vilja att uttrycka sitt stöd för och handla i linje med de europeiska värderingar som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna) och att bevara och utveckla det europeiska demokratiska systemet, där det civila samhällets organisationer håller samman våra samhället genom att spela en förmedlande roll mellan medborgarna och institutionerna.

Civilsamhällesorganisationerna främjar och försvarar våra grundläggande europeiska värderingar. De skapar och befäster identitet, förtroende och solidaritet. För att de ska kunna anpassa sig till förändringar och utmaningar och fortsätta att spela sin roll som opinionsbildare och deltagare i beslutsprocessen måste ett antal åtgärder genomföras. Innovativa arbetsmetoder bör utformas, med fokus på diversifiering av finansieringskällorna, som innebär att man anpassar ledningsstrategierna och utvecklar nya tjänster med anknytning till medborgarutbildning, mediekompetens och faktakontroll. (ih)