EESK efterlyser mer offentliga investeringar för att främja ekonomisk tillväxt i EU

I sitt nyligen offentliggjorda yttrande om kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2018 framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den europeiska planeringsterminens strategiska betydelse, men menade att den bör utvidgas på ett målinriktat sätt i syfte att säkerställa att EU:s makroekonomiska politik är hållbar ur inte bara ett ekonomiskt och socialt utan även miljömässigt perspektiv.

Kommittén välkomnade att man i den årliga tillväxtöversikten 2018 inkluderat sociala indikatorer – den sociala resultattavlan – och menade att detta har stärkt den europeiska planeringsterminens sociala dimension.

"Kommittén ställer sig positiv till att se till att planeringsterminen stöder den europeiska pelaren för sociala rättigheter, så att den blir ett verktyg för bättre levnads- och arbetsvillkor för medborgarna. EESK skulle vilja att pelarens mål integreras i politiken och besluten", sade föredraganden för yttrandet,Dimitris Dimitriadis.

Kommittén lovade att fortsätta att bidra till planeringsterminen men framhöll också behovet av att öka det civila samhällets deltagande och främja offentliga investeringar.

Offentliga investeringar bör även främja sociala investeringar i åtgärder för att stödja utbildning och bättre offentliga tjänster, infrastruktur för social omsorg och social sammanhållning inom EU, i syfte att främja utveckling av humankapitalet och säkerställande av en kvalificerad arbetskraft samt en stark social dimension

EESK har också förklarat att den betonar behovet av ett icke-systemiskt tillvägagångssätt för strukturella reformer, som bör genomföra endast när det är nödvändigt. (ll)

På bilden: Dimitris Dimitriadis, EESK:s föredragande