Reformen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn är ett viktigt steg mot fullbordandet av kapitalmarknadsunionen

Financial integration

EESK förespråkar ett snabbt inrättande av kapitalmarknadsunionen och stöder kommissionens förslag om att reformera organen inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn genom att öka deras befogenheter och förbättra deras styrning och finansiering.

"De föreslagna reformerna är ett viktigt steg mot större integration och konvergens," sade Daniel Mareels (Arbetsgivargruppen – BE), föredragande för yttrandet på temat Det europeiska systemet för finansiell tillsyn – reformer. "De utgör nya byggstenar för fullbordandet av kapitalmarknadsunionen och garanterar att finansmarknaderna är välreglerade, starka och stabila".

Kommittén anser att en välfungerande kapitalmarknadsunion med en integrerad tillsyn skulle bidra till fler marknadstransaktioner över gränserna, och att privat, gränsöverskridande riskdelning skulle göra medlemsstaterna mer motståndskraftiga mot asymmetriska chocker och bidra till den ekonomiska återhämtningen i euroområdet.

EESK anser att reformerna av det europeiska systemet för finansiell tillsyn måste bidra till inrättandet av en gemensam europeisk instans för kapitalmarknadstillsyn, men att ytterligare steg mot integration kräver dialog och samråd med alla berörda parter.

Vad gäller fastställandet av de nationella och europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter uppmanar kommittén till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpas när så är möjligt och att tydlighet och rättssäkerhet garanteras. Dessutom bör brister i tillsynen som hindrar genomförandet av kapitalmarknadsunionen åtgärdas.

Om vi blickar framåt anser EESK att ny utveckling och teknik – t.ex. finansteknik – samt en mer hållbar finansiering bör återspeglas i tillsynssystemet. Kommittén efterlyser också öppenhet kring eventuella ändringar av kostnadsfördelningen och en lämplig kontroll av de totala resurserna. (jk)