Lärdomar av åtstramningarna gör en förändrad politik absolut nödvändig

Lessons learned

Den framtida krishanteringen bör sträva efter en bättre balans mellan finanspolitiska och sociala mål för att undvika negativa effekter på den ekonomiska kapaciteten, arbetsmarknaderna och de sociala skyddssystemen i de berörda länderna. I stället för restriktiva åtstramningar bör EU-institutionerna tillämpa strategier som främjar ekonomiskt samarbete, tillväxt och solidaritet, uppmanar EESK i sitt yttrande på eget initiativ på temat "Lärdomar som dragits för att undvika åtstramningspolitikens svåra följder i EU".

"EU:s institutioner bör ensamma ansvara för att utveckla och genomföra anpassningsprogrammen, även om partnerskap med externa institutioner inrättas", underströk föredraganden José Custódio Leirião (Övriga intressegrupper, PT). "Detta är ytterst viktigt eftersom de måste ligga i linje med våra gemensamma värderingar och målsättningar, och de måste undvika de inkonsekvenser och tillkortakommanden som hittills har uppstått."

Mot bakgrund av erfarenheterna av den senaste krisen bör EU-institutionerna se till att arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället involveras på jämställd fot med andra organ i inrättandet, den regelbundna övervakningen och utvärderingen av dessa program.

Kommittén välkomnar kommissionens planer på att reformera euron genom att överge åtstramningspolitiken och fördjupa EMU, eftersom den anser att ett reformerat och fullbordat EMU kommer att göra EU mer motståndskraftigt mot asymmetriska chocker och hjälpa till att förebygga framtida kriser.

EESK uppmanar emellertid kommissionen att utforma kompletterande program för ekonomisk och social återhämtning i länder som omfattats/omfattas av åtstramningspolitiken och anser att kommissionen borde föreslå åtgärder för att – på EU-nivå – ta itu med den ökande fattigdomen och upprätthålla det sociala skyddet. (jk)