EESK lägger fram förslag för att göra cybersäkerhet till en realitet

EU bör stärka Enisas mandat som EU:s byrå för cybersäkerhet, inrätta en certifieringsram på europeisk nivå och fokusera på utbildning och skydd av internetanvändare.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i februari och utarbetades av Alberto Mazzola och Antonio Longo ger EESK sitt breda stöd till det cybersäkerhetspaket som Europeiska kommissionen har lagt fram.

Enligt en särskild Eurobarometerundersökning på temat "Européernas attityder till cybersäkerhet" är 73 % av internetanvändarna oroliga för att deras personuppgifter på internet kanske inte skyddas av webbplatser och 65 % är oroliga för att de offentliga myndigheterna kanske inte skyddar deras personuppgifter. De flesta som deltog i undersökningen är oroliga över att falla offer för olika former av it-brottslighet, och särskilt för sabotageprogram på sina enheter (69 %), identitetsstöld (69 %) samt bedrägerier med bankkort och bankbedrägerier på internet (66 %).

För att främja EU-ramen för cybersäkerhet föreslår kommittén en rad praktiska åtgärder.

  • En förstärkning av Enisas roll som EU:s byrå för cybersäkerhet

EESK håller med kommissionen om att Enisa, Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, bör ges ett permanent mandat. EESK anser dock även att Enisa bör ges ökade ekonomiska anslag och att dess verksamhet bör fokusera på att stödja e-förvaltning och digitala identiteter för enskilda och företag.

  • En europeisk cybersäkerhetscertifiering

Kommittén anser att en EU-ram för cybersäkerhetscertifiering bör införas, med olika krav för olika sektorer. Certifieringssystem skulle hjälpa till att öka säkerheten i enlighet med befintliga kunskaper om behov och hot, och grunda sig på gemensamt definierade europeiska cybersäkerhets- och IKT-standarder på internationell nivå.

  • Den mänskliga faktorn: utbildning och skydd

EESK anser att kommissionens förslag borde fokusera på att förbättra cyberfärdigheter bland medborgare och företag och rekommenderar tre åtgärdsområden: program för livslångt lärande och utbildning, kampanjer för att öka medvetenheten och införandet av en EU-certifierad läroplan för gymnasier och fackfolk. (mp)

På bilden: Alberto Mazzola, EESK:s föredragande och Antonio Longo, EESK:s medföredragande för yttrandet om cybersäkerhetsakten.