Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Detta är min sista ledare som EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation.

Det har varit två och ett halvt år av utmaningar, glädjeämnen, ansvar och en hel del orosmoment.

Det är inte min uppgift att utvärdera denna period som vår kommittés kommunikationsansvarige. Däremot tar jag mig friheten att rikta ett tack till er alla.

Jag tar arbetet inom EESK på stort allvar. Att vara ledamot av detta rådgivande EU-organ innebär en viktig möjlighet att bidra på ett positivt sätt till den europeiska utvecklingen och det europeiska projektet.

Kommande evenemang

15/03/2018 - 16/03/2018 Bryssel
Ditt Europa, din mening
20/03/2018 Sofia, Bulgarien
Europeiska konsumentdagen
10/04/2018 Bryssel
Europeiska medborgarinitiativets dag 2018: Arbeta tillsammans
18/04/2018 - 19/04/2018 Bryssel
EESK:s plenarsession

I korthet

Förenade i mångfalden: en yngre framtid för den europeiska kulturen

Europeiska unionens motto återfinns i titeln på den nionde upplagan av "Ditt Europa, din mening!" som kommer att äga rum den 15–16 mars. EESK:s evenemang för unga kommer att ägnas åt Europaåret för kulturarv.

Demokratins framtid i Europa är direkt kopplad till ett fredligt och federalt Europa

Demokratins framtid i Europa diskuterades vid en tvådagarskonferens på EU-nivå under ledning av EESK:s ordförande Georges Dassis på Akropolismuseet i Aten den 1–2 mars. Inför en sal fylld av aktivt engagerade deltagare från EU:s institutioner, Greklands regering, organisationer i det civila samhället och universitet tog Georges Dassis klart och tydligt ställning för ett federalt och fredligt Europa som främjar solidaritet och medborgarnas välbefinnande.

 

EU:s lagstiftning bör omfatta fler åtgärder för att trygga rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning ska har rätt att fatta beslut i frågor som rör dem och vara rättvist representerade inom offentliga institutioner, förklarade olika organisationer för personer med funktionsnedsättning vid en konferens om "Kvinnor med funktionsnedsättningar i EU: nuläget och vägen framåt" vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

EESK-nyheter

Turkiet spelar en avgörande roll i flyktingkrisen, men det finns utrymme för förbättringar

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i februari erkände Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Turkiets insatser för att ta emot över tre miljoner flyktingar, men framhöll att landet måste erbjuda dem skydd utan diskriminering i enlighet med internationell rätt.

EESK inbjuds att delta i Emmanuel Macrons europeiska medborgarsamrådsprojekt

EESK har en viktig roll att spela i de offentliga samråd som föreslagits av Frankrikes president, eftersom de initiativ som dagligen tas av EESK för att ge det civila samhället en röst i EU:s utformning på högsta nivå, är helt i linje med tanken bakom samråden. Detta var budskapet från Nathalie Loiseau, Frankrikes minister för EU-frågor, i hennes anförande vid EESK:s plenarsession i Bryssel den 15 februari.

Lärdomar av åtstramningarna gör en förändrad politik absolut nödvändig

Lessons learned

Den framtida krishanteringen bör sträva efter en bättre balans mellan finanspolitiska och sociala mål för att undvika negativa effekter på den ekonomiska kapaciteten, arbetsmarknaderna och de sociala skyddssystemen i de berörda länderna. I stället för restriktiva åtstramningar bör EU-institutionerna tillämpa strategier som främjar ekonomiskt samarbete, tillväxt och solidaritet, uppmanar EESK i sitt yttrande på eget initiativ på temat "Lärdomar som dragits för att undvika åtstramningspolitikens svåra följder i EU".

 

EESK lägger fram förslag för att göra cybersäkerhet till en realitet

EU bör stärka Enisas mandat som EU:s byrå för cybersäkerhet, inrätta en certifieringsram på europeisk nivå och fokusera på utbildning och skydd av internetanvändare.

Reformen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn är ett viktigt steg mot fullbordandet av kapitalmarknadsunionen

Financial integration

EESK förespråkar ett snabbt inrättande av kapitalmarknadsunionen och stöder kommissionens förslag om att reformera organen inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn genom att öka deras befogenheter och förbättra deras styrning och finansiering.

EESK efterlyser mer offentliga investeringar för att främja ekonomisk tillväxt i EU

I sitt nyligen offentliggjorda yttrande om kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2018 framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den europeiska planeringsterminens strategiska betydelse, men menade att den bör utvidgas på ett målinriktat sätt i syfte att säkerställa att EU:s makroekonomiska politik är hållbar ur inte bara ett ekonomiskt och socialt utan även miljömässigt perspektiv.

EU måste vidta åtgärder med avseende på den medicintekniska sektorn

EU-institutionerna måste gå i spetsen för optimeringen av Europas medicintekniska industri, eftersom dess resultat för närvarande påverkas negativt av överdriven uppsplittring och ökande konkurrenstryck, påpekade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid sin plenarsession den 14 februari.

Klimatåtgärder: Vi måste sända en tydlig signal till icke-statliga aktörer

I sitt yttrande på temat Att främja icke-statliga aktörers klimatåtgärder föreslår Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en europeisk dialog med huvudsyftet att göra det mer attraktivt för de många olika icke-statliga aktörerna att engagera sig i arbetet mot klimatförändringarna, så att detta blir ett inslag i det normala arbetet.

EESK anser att kommissionens förslag om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU saknar ambition

Europeiska kommissionens förslag är senkommet och saknar ambition, samstämmighet och övertygande mekanismer för att genomföra förslaget på ett ändamålsenligt sätt.

Att inte låta någon hamna på efterkälken: Kommittén är fast besluten att göra den cirkulära ekonomin till en del av vardagen

I sitt inledningsanförande vid konferensen för berörda parter om cirkulär ekonomi vid Europeiska kommissionen den 20 februari förklarade EESK:s ordförande Georges Dassis att "övergången till en cirkulär ekonomi innebär en stor möjlighet för det civila samhället. Den pågår redan på fältet.... Men vi måste se till att den blir allmänt accepterad. Att inte låta någon hamna på efterkälken är ett av målen för plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin, som är ett viktigt forum för att skapa en sådan gemensam vision om övergången till en cirkulär och hållbar europeisk ekonomi".

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att påskynda fullbordandet av EMU

Medlemsstaterna måste snarast utarbeta ett stabilt, välmående och mer motståndskraftigt EMU. Därför behöver ytterligare åtgärder vidtas på nationell nivå och EU-nivå – detta är en av de viktigaste slutsatserna från en offentlig debatt om fullbordandet av EMU som EESK nyligen stod värd för.

EESK på den europeiska industridagen

"EU:s industri står inför extraordinära utmaningar, och ingen enskild medlemsstat kan hantera dem på egen hand. Men det finns också enorma möjligheter. Vi måste utnyttja dem för att behålla den ledande roll som vi har inom många sektorer och återta den där vi nästan har förlorat den till konkurrenter".

Nyheter från grupperna

Arbetsgivargruppen ska diskutera åtgärder för att överbrygga kompetensklyftan

av Arbetsgivargruppen

Arbetsgivargruppen anordnar tillsammans med stora bulgariska arbetsgivarorganisationer en konferens i Sofia, Bulgarien, den 22 mars på temat Överbrygga kompetensklyftan för tillväxt och nya arbetstillfällen – näringslivets perspektiv Paneldeltagarna kommer att utbyta bästa praxis och diskutera konkreta lösningar för att åtgärda kompetensklyftan. Evenemanget anordnas inom ramen för det bulgariska rådsordförandeskapet.

Gabriele Bischoff på Internationella kvinnodagen

På Internationella kvinnodagen firar vi kvinnor, inte bara för att betrakta det som vi uppnått, utan också med tanke på det arbete som fortfarande ligger framför oss. I år fokuserar Arbetstagargruppen särskilt på män. Varför fokuserar vi på män under en dag som värdesätter kvinnor? Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män inte enbart är en kvinnofråga. Om vi inte engagerar männen kommer vi aldrig att uppnå verklig jämställdhet.

EESK:s grupp Övriga intressegrupper efterlyser innovation i det civila samhället

av Övriga intressegrupper

Vid ett extra sammanträde i gruppen Övriga intressegrupper den 15 februari presenterades en studie om det civila samhällets framtida utveckling i Europeiska unionen fram till 2030. Studien beställdes av EESK och utfördes av CNVOS (Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs) i Slovenien och ENNA (European Network of National Civil Society Associations). 

Snart på EESK / kulturella evenemang

Det kyrilliska alfabetet - det nya alfabetet i Europeiska unionen

Inom ramen för det bulgariska EU-ordförandeskapet står EESK mellan den 15 mars och den 24 maj 2018 värd för utställningen "Det kyrilliska alfabetet - det nya alfabetet i Europeiska unionen". Utställningen består av en rad affischer som 2007 skapades av studerande vid institutionen för böcker och grafik vid Bulgariens nationella konstakademi, med anledning av landets EU-anslutning. (ck)