Hearing vid EESK efterlyser en global lösning på frågan om beskattning i den digitaliserade ekonomin

En ändamålsenlig global lösning på frågan om beskattning av företag i den digitaliserade ekonomin som syftar till att förhindra ytterligare ensidiga åtgärder och säkerställa hållbar tillväxt, investeringar, skattesäkerhet och rättvisa efterlystes av internationella skatteexperter och företrädare för det civila samhället vid en hearing anordnad av EESK den 29 januari.

Talarna på hög nivå var ense om att enbart en global lösning skulle kunna vara ändamålsenlig i fråga om både lagstiftning och styrning, och de välkomnade de diskussioner som pågår som ett led i OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS).

Deltagarna diskuterade de möjliga metoder att beskatta företag i den digitaliserade ekonomin som för närvarande debatteras som ett led i detta ramverk, däribland nya system för tilldelning av internationell beskattningsrätt (såsom användardeltagande, immateriella marknadsföringstillgångar och betydande ekonomisk närvaro) och ländernas förmåga att utöva beskattningsrätt i fall som omfattas av BEPS.

Ett förslag framfördes om att fullt ut utforska möjligheten att hantera beskattningsfrågan inom ramen för mervärdesskattesystemet och att en gemensam definition för begreppet värdeskapande behöver utarbetas. Dessutom beslutade man att ytterligare undersöka huruvida en lösning grundad på inkomstskatt med inriktning på frågan var intäkterna ska beskattas vore att föredra framför en lösning grundad på skatt på konsumtion.

Talarna insisterade på att man vid utformningen av de nya bestämmelserna håller fast vid vissa grundläggande principer, såsom undvikande av dubbelbeskattning, enkelhet, säkerhet och rättvisa. De olika parter som berörs kommer att behöva förenklade metoder, och rättvisa och effektiva tvistlösningsmekanismer måste utvecklas och genomföras. De rekommenderade också en fortsatt ekonomisk analys av effekterna av BEPS-projektet och de potentiella effekterna av varje framtida åtgärd som kan komma att genomföras.

Slutsatserna av hearingen kommer att ligga till grund för ett yttrande på eget initiativ, som ska utarbetas av Krister Andersson och förväntas bli antaget av plenarförsamlingen i juli. (jk)