Trots dess stora potential kan man inte ta för givet att den föreslagna reformen av mervärdesskatten kommer att bli framgångsrik

VAT tax reform

Ett nytt mervärdesskattesystem för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna måste nå sin fulla potential och begränsa alla eventuella negativa effekter på den inre marknaden, anger EESK i sitt yttrande om kommissionens förslag. Ett ökat samarbete mellan myndigheter och omfattande kommunikation kommer att vara avgörande för att förslaget ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

EESK anser att den föreslagna reformen är ett avgörande steg för att slutföra övergången till ett slutligt mervärdesskattesystem för beskattning av varor vid handel mellan företag på grundval av destinationsprincipen. Kommittén anser att den nya ramen kan ge konkreta fördelar för företagen.

”Reformen kan få positiv inverkan på företagen och deras tillväxt, men man kan inte ta för givet att den blir framgångsrik”, sade föredraganden Krister Andersson. ”Reglerna måste genomföras korrekt och de nationella skattemyndigheterna måste intensifiera sitt dagliga samarbete och samtidigt inleda en kommunikationskampanj”, förklarade han.

Reformen kommer att förändra beskattningen av gränsöverskridande B2B-handel med varor, medan tjänster även fortsättningsvis kommer att beskattas enligt ett annat system. Eftersom detta troligtvis kommer att skapa problem skulle EESK vilja att man undersöker hur ett system som omfattar båda områdena skulle kunna införas så snart som möjligt.

”Ett gemensamt system för att beskatta varor och tjänster skulle bättre främja tillväxt och vara effektivare mot bedrägeri”, sade medföredraganden Giuseppe Guerini.

EESK ger i sitt yttrande konkreta rekommendationer om hur reformen kan genomföras och ber kommissionen att förtydliga de föreslagna bestämmelserna för One-Stop-Shop och den certifierade beskattningsbara personen. Kommittén uttrycker oro för att det ska skapas nya hinder för små och medelstora företag och nystartade företag. Slutligen rekommenderar EESK att tillräckliga investeringar görs i maskin/programvarutillgångar på it-området i syfte att ordentligt utveckla en stabil och pålitlig One-Stop-Shop. (jk)