Att bygga upp motståndskraft måste vara en topprioritering för euroområdet under 2019

Javier Doz Orrit

Under 2019 kommer det att vara ytterst viktigt att euroområdets ekonomier bygger upp en ekonomisk och arbetsmarknadsmässig motståndskraft, med beaktande av de nuvarande ekonomiska prognoserna, menar EESK med hänvisning till kommissionens rekommendationer för den ekonomiska politiken för euroområdet 2019.

Det är nödvändigt att bygga upp motståndskraft för att se till att medlemsstaterna kan klara sig igenom framtida chocker med begränsade ekonomiska och sociala kostnader. För att uppnå detta måste man fördjupa EMU genom att fullborda bankunionen, öka EU:s egna medel och inrätta en makroekonomisk stabiliseringsfunktion för euroområdet samt verkligen genomföra den sociala pelaren.

EESK efterlyser också i sitt yttrande effektiva åtgärder för att minska alltför stora överskott genom att avsevärt öka de offentliga investeringarna och lönerna i länder med överskott. På medellång sikt bör ökningen av reallönerna ligga i linje med ökningen av den faktiska produktiviteten och inflationen.

Det är olämpligt att uppmana medlemsstater med en stor offentlig skuld och ett produktionsgap som ligger under eller är lika med noll att bygga upp finanspolitiska buffertar genom en åtstramande finanspolitisk inriktning. Detta kommer sannolikt att leda till fortsatt låg tillväxt i dessa länder, utan att det hjälper dem att minska sin offentliga skuld i förhållande till BNP.

EESK framhåller också det brådskande behovet av riktlinjer och åtgärder för att uppmuntra offentliga investeringar och underlätta privata investeringar. När EU:s finanspolitiska regler tillämpas bör den s.k. gyllene regeln beaktas.

Politiska förändringar bör inte genomföras på bekostnad av inkomster för att finansiera sociala investeringar och sociala trygghetssystem, eller på ett sätt som riskerar att försvaga sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter. En uppåtgående konvergens när det gäller ekonomiska och sociala standarder bör eftersträvas parallellt.

EESK uppmanar slutligen medlemsstaterna att visa prov på det engagemang som krävs för att snabbt överbrygga de återstående motsättningar som finns när det gäller dessa frågor. (jk)