Det civila samhället vill övervaka EU:s frihandelsavtal närmare

Vid sin plenarsession i januari antog EESK ett yttrande om att stärka de inhemska rådgivande gruppernas roll när det gäller att övervaka genomförandet av frihandelsavtal som undertecknats av Europeiska unionen. De inhemska rådgivande grupperna ansvarar redan för att övervaka genomförandet av frihandelsavtalen på områdena hållbar utveckling och arbetsnormer, men EESK vill utvidga denna övervakningsroll till att omfatta alla aspekter av avtalen, inklusive de centrala handelsbestämmelserna.

EESK anser att det är avgörande att det civila samhället involveras i alla typer av avtal, inte bara av övervakningsskäl utan också för att uppnå deras strategiska ambitioner. Detta måste ske genom ett enda organ för det civila samhällets deltagande som omfattar båda sidor av avtalet. Alberto Mazzola, föredraganden för yttrandet, påpekade att det i EU i dag ”finns ett ökande behov av konstruktiv dialog med det civila samhället om handel, vilket man kunnat konstatera i samband med Ceta och TTIP, och de inhemska rådgivande grupperna är ett mycket bra sätt att föra handelsfrågor närmare medborgarna”.

Denna utökade roll för de inhemska rådgivande grupperna bör åtföljas av andra bestämmelser om de nuvarande och framtida inhemska rådgivande gruppernas funktionssätt. Grupperna bör också garantera att det civila samhällets intressen företräds på ett balanserat sätt samt kunna involvera och samråda med utomstående berörda parter.

Det finns i dag åtta aktiva inhemska rådgivande grupper med 27 EESK-ledamöter. Ytterligare fem ska inrättas fram till 2021 och fler skulle kunna tillkomma i framtiden. EESK räknar med att kostnaderna för kommitténs deltagande i de inhemska rådgivande grupperna kommer att fördubblas under de närmaste tre åren och tredubblas för att täcka de frihandelsavtal som för närvarande håller på att förhandlas fram. (dgf)