Tillgängliga språk:

Ledare

Ju bättre balans, desto bättre EU

Bästa läsare!

I många europeiska länder har man de senaste åren firat eller kommer man snart att högtidlighålla den kvinnliga rösträttens hundraårsjubileum. Det handlar om en landvinning som gjordes efter en lång, hård och ibland blodig kamp av flera tidigare generationer av kvinnor. Finns det något bättre sätt att fira denna milstolpe i våra samhällens historia än att utöva denna rätt tillsammans?

Kommande evenemang

I korthet

Civilsamhället för en rEUnässans – Vad för slags Europa vill vi ha efter valet till Europaparlamentet?

På inbjudan av Luca Jahier, EESK:s ordförande, anordnas evenemanget ”Civilsamhället för en rEUnässans” den 21 februari. Debatterna är ett tillfälle att höra det organiserade civila samhällets röst, och där får även EU-institutionerna utrymme att uttrycka sina förväntningar och förhoppningar och dela med sig av sin syn på Europa för perioden efter valet till Europaparlamentet.

Elever över hela Europa hälsar EESK-ledamöter välkomna under förberedelserna för Ditt Europa, din mening

Valet till Europaparlamentet 2019

Under hela februari besöker ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 33 skolor för att förbereda dem för Ditt Europa, din mening, ett ungdomsforum som nu är inne på sitt tionde år och kommer att äga rum i Bryssel under mottot ”#YEYSturns10: Rösta på framtiden!”

EESK-nyheter

Michel Barnier på besök hos EESK: ”Det värsta för Europa är att tiga”

EU:s chefsförhandlare för brexit, Michel Barnier, närvarade vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 540:e plenarsession för att redogöra för EU:s syn på brexitavtalet och möjliga framtidsscenarier.

En brexit utan avtal hotar flygteknikindustrins och den kemiska industrins livskraft i både Förenade kungariket och EU

Vid en diskussion på hög nivå om konsekvenserna av brexit för flygteknikindustrin och den kemiska industrin anordnad av rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) i EESK:s lokaler höll talarna med varandra om att Förenade kungarikets lagstiftning bör ligga i linje med EU:s lagstiftning, och att Reach-förordningen är av central betydelse i fråga om kemikalier. När det gäller flygteknikindustrin bör reciprocitetsavtal ingås på de viktigaste områdena, och den planerade övergångsperioden bör förlängas till minst fem år.

EESK efterlyser ett rättsligt erkännande av filantropisk verksamhet i EU

Bidragen från filantropiska organisationer i Europa uppgår till nästan 90 miljarder euro per år, men till skillnad från de kommersiella företagen kan filantropiska stiftelser eller privata givare inte utnyttja den europeiska inre marknadens fördelar, och detta gör det svårt för dem att bedriva välgörenhetsverksamhet över gränserna.

EESK driver på för en reform av WTO i linje med EU:s värden

Vid sin plenarsession den 24 januari antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande där man efterlyser en långtgående reform av Världshandelsorganisationen för att lösa den nuvarande krisen och samtidigt lyfta fram EU:s värden och ledande roll i fråga om hållbarhet.

Det civila samhället vill övervaka EU:s frihandelsavtal närmare

Vid sin plenarsession i januari antog EESK ett yttrande om att stärka de inhemska rådgivande gruppernas roll när det gäller att övervaka genomförandet av frihandelsavtal som undertecknats av Europeiska unionen. De inhemska rådgivande grupperna ansvarar redan för att övervaka genomförandet av frihandelsavtalen på områdena hållbar utveckling och arbetsnormer, men EESK vill utvidga denna övervakningsroll till att omfatta alla aspekter av avtalen, inklusive de centrala handelsbestämmelserna.

EESK-debatt med det rumänska ordförandeskapet: dags att återknyta kontakten mellan EU och medborgarna

Vid EESK:s plenarsession i januari hölls en debatt med Rumäniens premiärminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det rumänska EU-ordförandeskapets prioriteringar för det första halvåret 2019. EESK:s ordförande Luca Jahier betonade hur viktigt det är att, inför valet till Europaparlamentet, återupprätta EU-medborgarnas förtroende för politiken.

Kognitiva minoriteter kan bidra till att lösa kompetensglappet på morgondagens arbetsmarknad

Hur kan man utnyttja den potential som finns hos så kallade ”kognitiva minoriteter” – personer med högpresterande autism, hyperaktivitet, dyslexi och dyspraxi – för att tillgodose efterfrågan på vissa tekniska färdigheter som det råder brist på och på så sätt hjälpa dem att integrera sig socialt? Detta var ämnet för en presentation vid EESK:s TEN-sektions sammanträde i januari.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder inrättandet av ett europeiskt centrum för cybersäkerhet

EESK stöder kommissionens initiativ att skapa ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning samt ett nätverk av nationella samordningscentrum. Målet är att hjälpa EU att utveckla cybersäkerhetskapaciteten inom teknik och näringsliv och att öka konkurrenskraften hos EU:s cybersäkerhetsindustri.

Att bygga upp motståndskraft måste vara en topprioritering för euroområdet under 2019

Javier Doz Orrit

Under 2019 kommer det att vara ytterst viktigt att euroområdets ekonomier bygger upp en ekonomisk och arbetsmarknadsmässig motståndskraft, med beaktande av de nuvarande ekonomiska prognoserna, menar EESK med hänvisning till kommissionens rekommendationer för den ekonomiska politiken för euroområdet 2019.

Trots dess stora potential kan man inte ta för givet att den föreslagna reformen av mervärdesskatten kommer att bli framgångsrik

VAT tax reform

Ett nytt mervärdesskattesystem för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna måste nå sin fulla potential och begränsa alla eventuella negativa effekter på den inre marknaden, anger EESK i sitt yttrande om kommissionens förslag. Ett ökat samarbete mellan myndigheter och omfattande kommunikation kommer att vara avgörande för att förslaget ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt.

 

Hearing vid EESK efterlyser en global lösning på frågan om beskattning i den digitaliserade ekonomin

En ändamålsenlig global lösning på frågan om beskattning av företag i den digitaliserade ekonomin som syftar till att förhindra ytterligare ensidiga åtgärder och säkerställa hållbar tillväxt, investeringar, skattesäkerhet och rättvisa efterlystes av internationella skatteexperter och företrädare för det civila samhället vid en hearing anordnad av EESK den 29 januari.

Kreativa Europa 2021–2027: EESK efterlyser ett extra anslag och särskilt främjande inom Horisont 2020

Den kreativa sektorn i Europa har stor potential men behöver mer stöd för att utvecklas fullt ut och bli en allvarlig konkurrenskraftig aktör på världsmarknaden. Andra branscher, däribland textil-, turism-, bil-, bygg- och hälsoindustrin, skulle också gynnas av en ambitiös kulturell och kreativ sektor.

Det är dags att bryta sorgens tystnad kring minnesdagen med anledning av förintelsen

Av Luca Jahier

Nu när vi förbereder oss för att högtidlighålla minnesdagen med anledning av förintelsen kan vi knappast förbli fattade i vårt sörjande. I stället för att iaktta tystnad, under förevändning att det djupaste sörjandet sker i ensamhet, vill vi höja våra röster.

Nyheter från grupperna

Arbetsgivarprojekt för det rumänska ordförandeskapet

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde – detta är valspråket för det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under det första halvåret 2019. Arbetsgivargruppen ser ett antal synergier mellan det rumänska ordförandeskapets prioriteringar och sina egna politiska mål. Därför planerar gruppen att anordna evenemanget under ordförandeskapet, med fokus på entreprenörskap.

EESK:s arbetstagargrupp välkomnar överenskommelse om balans mellan arbete och privatliv

Den 24 januari nådde Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna en överenskommelse om ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Den här överenskommelsen är ett konkret steg mot att göra livet enklare för europeiska arbetande föräldrar och anhörigvårdare”, sade Gaby Bischoff, ordförande för EESK:s arbetstagargrupp.

Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför populismen

Av EESK:s grupp Mångfald Europa

Populismen i Europa är i dagsläget större än någonsin sedan 1930-talet. Mot bakgrund av detta har EESK:s grupp Mångfald Europa genomfört en studie om ”Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför populismen”, som nu finns tillgänglig på nätet.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Kulturevenemang vid EESK: vad är på gång?

EESK anordnar kulturevenemang för att locka en bredare publik till de debatter som står i centrum för dess arbete, för att lyfta fram den europeiska dimensionen av en konstnärs verk eller för att uppmärksamma mindre kända europeiska konstnärer som är värda att upptäcka utanför de nationella gränserna. I programmet för 2019 finns något för alla.