EESK uppmanar till att kommissionens förslag om skydd av konkurrensen inom luftfarten antas snabbt

EESK stöder Europeiska kommissionens efterfrågade förslag om att se över förordningen om skydd av konkurrensen inom luftfarten. I ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession i januari uppmanar kommittén Europaparlamentet och rådet att snabbt godkänna den reviderade förordningen för att effektivt ta itu med snedvridningar av den internationella konkurrensen.

EESK stöder kommissionens dubbla strategi för att säkerställa en sund internationell konkurrens och har meddelat sin ståndpunkt genom att den 17 januari 2018 anta det yttrande som utarbetats Jacek Krawczyk. Förslaget ger å ena sidan ökad kraft åt den befintliga lagstiftningen och utrustar kommissionen med ett effektivt verktyg för att motverka och förhindra snedvridningar av den sunda konkurrensen inom luftfarten. Å andra sidan fungerar EU:s luftfartsavtal som en morot för tredjeländer att följa EU:s lagstiftning för att få tillträde till EU:s marknad.

"Detta förslag är ytterligare ett stort steg på vägen mot att genomföra EU:s luftfartsstrategi som aviserades för mer än två år sedan. Hur framgångsrik EU:s luftfartsstrategi kommer att bli avgörs av hur effektivt strategin genomförs", sade Jacek Krawczyk. "Om vi ser till hur viktig luftfarten är för EU:s ekonomi måste alla berörda aktörer involveras ännu närmare i genomförandet av strategin", tillade han.

Översynen av förordningen om skydd av konkurrensen inom luftfarten (förordning (EG) nr 868/2004) ingår i ett större paket under rubriken "Luftfart: Ett öppet och sammankopplat Europa", som också rymmer riktlinjer på följande områden: ägarförhållanden och kontroll avseende EU-lufttrafikföretag, allmän trafikplikt och flygledningskontinuiteten. (mp)