Länderna på västra Balkan behöver en tydlig färdplan för anslutningen till EU

Detta var huvudbudskapet vid den offentliga hearing om ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel.

"Vi är mycket glada över att det bulgariska rådsordförandeskapet har valt västra Balkan som en av sina prioriteringar och har uppmanat EESK att utarbeta ett yttrande i frågan", sade Ionuţ Sibian, ordförande i EESK:s studiegrupp om Ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration. Andrej Zorko, föredragande för EESK:s yttrande, framhöll att regionen är oerhört komplex, att det behövs mer regionalt samarbete samt att det civila samhället måste involveras närmare i den europeiska integrationsprocessen. "Västra Balkan måste bli en prioriterad fråga för EU de närmaste åren för att garantera den politiska stabiliteten i regionen", underströk medföredraganden Dimitris Dimitriadis.

Företrädare för organisationer inom det civila samhället, tankesmedjor, EU-institutionerna och den akademiska världen var eniga om att den ekonomiska konvergensen av länderna på västra Balkan kommer att ta lång tid och pekade på den höga arbetslösheten, den låga produktiviteten, kompetensklyftan och den svaga konkurrenskraften som några av de problem som regionen brottas med. "Vänskapskorruptionen fortsätter att frodas", sade Peter Santeri, biträdande direktör för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Deltagarna konstaterade att det redan finns olika instrument och program i regionen för att få bukt med dessa problem men att ett erbjudande om ett tydligt europeiskt perspektiv för länderna skulle fungera som en katalysator för att driva på reformerna. De underströk också vikten av att mer formellt inbegripa arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället från regionen i den europeiska integrationsprocessen. (sg)