EESK uppmanar kommissionen att specificera de föreslagna rapporteringskriterierna för gränsöverskridande skattearrangemang

Tax justice

Kommissionen måste ange mer precisa kännetecken för de rapporteringsskyldigheter som föreslås för gränsöverskridande skattearrangemang och transaktioner, för att förebygga en subjektiv tolkning från skattebetalarnas och skattemyndigheternas sida, vilket skulle kunna leda till överrapportering och administrativa bördor, betonar EESK i sitt yttrande om avskräckande åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt.

Kommissionens nya direktiv innehåller enskyldighet för förmedlare – enheter, företag eller yrkesutövare som ger skattebetalare råd om skatteplanering – och i vissa fall för skattebetalarna själva att rapportera skattesystem som faller under fyra standardtyper av aktiviteter som ska rapporteras till myndigheterna. Upplysningarna kommer att omfattas av ett automatiskt utbyte mellan nationella skattemyndigheter.

"Tillämpningsområdet för de kännetecken som föreslås är alltför vidsträckt", säger föredraganden, Victor Alistar (Övriga intressegrupper, RO). "Kommissionen måste vid översynen av kriterierna uppnå en balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet, för att säkerställa att skyldigheten är ändamålsenlig i avskräckande syfte och i fråga om genomförbarheten", tillade han.

EESK uppmanar också kommissionen att i större detalj ange hur direktivet ska tillämpas på den digitala ekonomin och att säkerställa direktivets proportionalitet genom att hålla de administrativa kostnaderna nere för alla företag.

Kommittén ställer sig bakom det föreslagna logistiska och tekniska stödet för genomförandet av respektive verktyg i medlemsstaterna, samt målet att öka insynen i förmedlarnas verksamhet genom de föreslagna åtgärderna.

"Rapporteringsskyldigheten kommer att avskräcka förmedlarna från att erbjuda aggressiva skatteplaneringssystem. Mekanismen kommer att skapa skatterättvisa och bidra till en sund konkurrens och till stabila skatteintäkter för medlemsstaterna", sade medföredragande Petru Sorin Dandea (Arbetstagargruppen, RO). (jk)