"Made in Europe" måste få samma villkor som konkurrenterna på EU-marknaden

Protektionism är inte något alternativ för Europa, men EU kan inte heller låta den inre marknaden översvämmas av produkter som strider mot EU:s miljömässiga och sociala normer och äventyrar dess industri, varnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i en rapport om en övergripande industripolitik för EU, som antogs vid plenarsessionen i januari.

Europa vill föregå med gott exempel med en tillverkningsindustri som skyddar arbetstagarnas rättigheter, bevarar miljön och investerar i innovation. Allt detta medför dock betydande kostnader, som återspeglas i priset på produkterna. För att garantera att industrin får rättvisa handelsvillkor måste EU se till att globala produkter som kommer in på EU-marknaden följer samma regler. Detta var huvudbudskapet i EESK:s yttrande om En övergripande strategi för industripolitiken.

"Europa har inte råd med en naiv inställning. Överkapacitet, olagligt statligt stöd och andra former av illojal konkurrens måste motverkas genom EU:s lagstiftning, med respekt för WTO:s regler", sade föredraganden Gonçalo Lobo Xavier (Arbetsgivargruppen, PT).

EU måste ha de verktyg som krävs för att bekämpa dessa metoder på sin dagordning. EU:s antidumpningsåtgärder måste övervakas bättre och bli snabbare och flexiblare.

Jämfört med globala aktörer som Kina, Indien och Sydkorea, som har varit mycket aktiva när det gäller att utveckla sin industripolitik, har Europa ingen konsekvent långsiktig strategi för sin industri, betonade EESK.

Det behövs en samstämmig industriell handlingsplan med bindande mål, tidsplaner och instrument för att möta de kommande tio årens fyra centrala utmaningar: digitalisering, klimatförändringar, globalisering och demografiska förändringar.

En återflytt av åtminstone vissa sektorer av Europas industri är också av största vikt.

Yttrandet utarbetades på begäran av det bulgariska rådsordförandeskapet. (dm)