Tillgängliga språk:

Ledare

Demokratins framtid i Europa

Bästa läsare!

Europa härjades under många år av krig. Alla europeiska städer bär på något minne av blodiga konflikter eller oroligheter. Vi lever just nu i den längsta perioden utan krig inom EU:s territorium. På samma platser som en gång slets sönder av krig har vi nu interregionala och internationella organ som arbetar för att den struktur vi kallar EU ska fungera på ett smidigt sätt. Detta har naturligtvis stort symbolvärde, men det räcker inte med symbolik.

Kommande evenemang

20/02/2018 - 21/02/2018 Bryssel
Delivering on the Circular Economy – What's Next? Konferens för berörda parter om cirkulär ekonomi
01/03/2018 - 02/03/2018 Aten
EESK-konferens om The future of democracy in Europe
06/03/2018 - 07/03/2018 Bryssel
Fjärde migrationsforumet
14/03/2018 - 15/03/2018 Bryssel
EESK:s plenarsession
15/03/2018 - 16/03/2018 Bryssel
Ditt Europa, din mening

I korthet

Vilken plats har kulturen i framtidens Europa? Europeiska tonåringar förbereder sig för att berätta för Bryssel

Under fem veckor kommer ledamöter från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att besöka utvalda skolor i sina länder för att förbereda eleverna inför "Ditt Europa, din mening", det ungdomsforum som kommer att äga rum i Bryssel den 15–16 mars 2018.

EESK:s ordförande Georges Dassis möter CESE:s ordförande Patrick Bernasconi

Ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Georges Dassis, och ordföranden för Frankrikes råd för ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor (CESE), Patrick Bernasconi, sammanträdde i Bryssel den 17 januari för att presentera en preliminär bedömning av det förstärkta samarbetet mellan de institutioner de leder och för att undersöka möjligheterna till ytterligare gemensamma aktiviteter.

Ordförande Dassis deltar i Silver Rose Awards-utdelningen vid Europaparlamentet

Den 23 januari deltog Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) ordförande Georges Dassis i den 15:e Silver Rose Awards-utdelningen, som anordnades vid Europaparlamentet av Solidar i samarbete med gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet och Europeiska Socialdemokraters Parti. 

EU:s människorättsorganisationer i det civila samhället rapporterar om ökade svårigheter i sitt arbete

Fredagen den 19 januari stod EESK i samarbete med kommitténs kontaktgrupp värd för lanseringen av en rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), där det varnas för att civilsamhällets insatser för att främja respekten för mänskliga rättigheter i EU får allt mindre utrymme.

EESK-nyheter

EESK samråder med det civila samhället om cybersäkerhet

EESK uppmanar EU och medlemsstaterna att anta en modell för cybersäkerhet på EU-nivå, att stärka mandatet för EU:s cybersäkerhetsbyrå och sist men inte minst att inrätta ett effektivt europeiskt certifieringssystem för nättjänster och nätprodukter.

EESK uppmanar kommissionen att specificera de föreslagna rapporteringskriterierna för gränsöverskridande skattearrangemang

Tax justice

Kommissionen måste ange mer precisa kännetecken för de rapporteringsskyldigheter som föreslås för gränsöverskridande skattearrangemang och transaktioner, för att förebygga en subjektiv tolkning från skattebetalarnas och skattemyndigheternas sida, vilket skulle kunna leda till överrapportering och administrativa bördor, betonar EESK i sitt yttrande om avskräckande åtgärder mot skatteundandragande och skatteflykt.

EESK står värd för lanseringen av kommissionens verktygslåda för råd till medlemsstaterna om EU-medel för migranters integrering

I januari organiserade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Europeiska kommissionen gemensamt lanseringen av kommissionens nya verktygslåda för att hjälpa medlemsstaterna att bli bättre på att integrera människor med invandrarbakgrund genom att på ett mer effektivt och samordnat sätt utnyttja de europeiska finansieringsinstrumenten.

Länderna på västra Balkan behöver en tydlig färdplan för anslutningen till EU

Detta var huvudbudskapet vid den offentliga hearing om ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel.

"Vi är mycket glada över att det bulgariska rådsordförandeskapet har valt västra Balkan som en av sina prioriteringar och har uppmanat EESK att utarbeta ett yttrande i frågan", sade Ionuţ Sibian, ordförande i EESK:s studiegrupp om Ekonomisk och social sammanhållning och västra Balkans europeiska integration. Andrej Zorko, föredragande för EESK:s yttrande, framhöll att regionen är oerhört komplex, att det behövs mer regionalt samarbete samt att det civila samhället måste involveras närmare i den europeiska integrationsprocessen. 

"Made in Europe" måste få samma villkor som konkurrenterna på EU-marknaden

Protektionism är inte något alternativ för Europa, men EU kan inte heller låta den inre marknaden översvämmas av produkter som strider mot EU:s sociala och miljömässiga normer och äventyrar dess industri, varnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i en rapport om en övergripande industripolitik för EU, som antogs vid plenarsessionen i januari.

EESK uppmanar till att kommissionens förslag om skydd av konkurrensen inom luftfarten antas snabbt

EESK stöder Europeiska kommissionens efterfrågade förslag om att se över förordningen om skydd av konkurrensen inom luftfarten. I ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession i januari uppmanar kommittén Europaparlamentet och rådet att snabbt godkänna den reviderade förordningen för att effektivt ta itu med snedvridningar av den internationella konkurrensen.

EESK ställer sig helhjärtat bakom det första bulgariska EU-rådsordförandeskapets prioriteringar

"Ordförandeskapets framgång beror inte på landets storlek utan drivs av den politiska viljan att arbeta för en politik som avgör Europas framtid" sade EESK:s ordförande Georges Dassis i sitt välkomsttal till Bulgariens vice minister för sysselsättning och socialpolitik, Zornitsa Roussinova, vid EESK:s plenarsession i januari.

EESK efterlyser en finansiell försäkring för att kompensera offer för datorbedrägerier

Att förbättra det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna för att bekämpa datorbedrägerier är ett steg i rätt riktning, sade EESK i ett nyligen antaget yttrande som bedömer kommissionens förslag till direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. EESK efterlyser emellertid bättre garantier för att skydda användare av digitala betalningsmedel samt obligatoriska förebyggande åtgärder för att varna dem för it-brottslingars tillvägagångssätt.

Finanspolitikens bidrag avgörande för euroområdets fortsatta ekonomiska återhämtning 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

EESK instämmer inte i kommissionens förslag om en i stort sett neutral finanspolitisk inriktning, och förespråkar istället en måttligt positiv finanspolitisk inriktning på cirka 0,5 % av BNP. Enligt kommitténs yttrande om Den ekonomiska politiken i euroområdet 2018 bör ansvaret för budgetsatsningen främst ligga på länder med överskott i bytesbalansen och finanspolitiskt utrymme.

Körtider och viloperioder, arbetstid och utstationering av arbetstagare

EESK:s yttrande om "Körtider och viloperioder, arbetstid och utstationering av arbetstagare" antogs vid den 531:a plenarsessionen den 18 januari 2018 med 173 röster för, 89 röster emot och 17 nedlagda röster. Föredragande var Tanja Buzek från facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN). (mp)

Nyheter från grupperna

Sociala rättigheter och trafiksäkerhet

av EESK:s arbetstagargrupp

Vid plenarsessionen i januari antogs ett yttrande om transporternas viktiga roll som en central sektor i EU:s ekonomi. Detta yttrande behandlar viktiga frågor såsom viloperioder och utstationering av arbetstagare. Kommittén påpekar att de ändringar som föreslås i lagstiftningen inom ramen för rörlighetspaketet inte gör det möjligt att på ett effektivt sätt lösa de problem som konstaterats i olika avseenden. Enligt arbetstagargruppen är de inte heller någon garanti för framgång i kampen mot social dumpning inom vägtransportsektorn. EESK förklarar också att man, för en bättre kontroll av den gränsöverskridande tillämpningen av reglerna, bör inrätta en europeisk vägtransportbyrå.

Delade meningar inom EESK om utstationering av arbetstagare inom transportsektorn. Arbetsgivargruppen mot EESK:s yttrande

Av Arbetsgivargruppen

Arbetsgivargruppen ställde sig inte bakom EESK:s yttrande om körtider och viloperioder, arbetstid och utstationering av arbetstagare. Enligt gruppen tar yttrandet inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till åsiktsskillnaderna inom kommittén angående kommissionens förslag om utstationering av arbetstagare

Det civila samhället i EU: framtidsscenarier för 2030 – extra sammanträde i Övriga intressegrupper

av Övriga intressegrupper

Efter plenarsessionens andra dag i februari kommer grupp III att stå värd för sitt extra sammanträde om "Det civila samhället i EU: framtidsscenarier för 2030" i EESK:s lokaler (JDE 62).