NAJA: ”Våld i hemmet är ett samhällsproblem, inte ett privat problem”

Den bulgariska föreningen NAJA, som vunnit tredjepriset, har i 20 år bekämpat våld i hemmet i små, eftersatta samhällen och fortsatt sitt program med socialt stöd till offer som lever under svåra omständigheter. Såsom Svetla Sivtjeva förklarar i denna intervju inriktar sig föreningen samtidigt på förebyggande arbete med små barn för att undersöka hur sociala stereotyper kan brytas och övervinnas så att barnen kan vidga sina vyer och uppfylla sin potential.

EESK info: Vad betyder priset för er och er organisation?

Svetla Sivtjeva: Denna utmärkelse är mycket viktig för vår organisation, som i 20 år har arbetat med att bekämpa våld mot kvinnor och barn och förenar allt fler människor kring åsikten att detta är ett problem av betydelse för samhället snarare än ett privat problem och att staten, institutionerna och alla människor har ett ansvar för att bekämpa våld mot kvinnor. Vi är en organisation som arbetar med utsatta grupper från små städer och byar med många sociala problem: fattigdom, arbetslöshet, skolavhopp och bristande hälso- och sjukvård. I denna situation är det mycket svårt att skydda kvinnors rättigheter, ge dem egenmakt och inspirera dem att tro på sin potential och förverkliga sig själva både socialt och ekonomiskt. Trots dessa svårigheter har vi fortsatt, och med denna utmärkelse erkänns vår ihärdighet och envishet och hedras våra insatser för att visa hur viktigt och värdefullt det är att samhället ger kvinnor och män lika möjligheter.

Vilket råd vill ni ge andra organisationer som vill uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

Det finns knappt några råd att ge, eftersom det civila samhället redan har gjort så mycket i denna fråga, även om det inte alltid står i fokus och syns på politikernas radar. Icke-statliga organisationer och enskilda människor prövar ständigt nya idéer och skapar god praxis på EU-nivå genom att utbyta erfarenheter och sakkunskap. Vi hoppas att det civila samhällets arbete kommer att ge upphov till diskussioner om verkliga och ändamålsenliga offentligpolitiska åtgärder som tydligt visar att detta är en prioritet och att det på högsta nivå finns en vilja att främja och garantera lika möjligheter för kvinnor och män inom alla delar av det sociala och ekonomiska livet. I vissa medlemsstater har det skett en viss tillbakagång i förebyggandet av könsrelaterat våld och uppnåendet av jämställdhet, och detta är mycket oroväckande. Vi hoppas få se en tydlig politisk vilja på EU-nivå och hos de enskilda regeringarna att värna de gemensamma europeiska värdena, bl.a. lika möjligheter för kvinnor och män.

Hur kommer ni att använda dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Vi kommer att använda dem för att trygga vårt jämställdhetsprogram. Vår organisation har inga stora ekonomiska resurser, och tjänsterna till offer för våld i hemmet är alltid en prioritet och kan inte avbrytas. Vi har svårt att finansiera verksamhet som syftar till att uppnå jämställdhet. Vi kommer att använda medlen för att arbeta med att förebygga våld mot barn, men också för att arbeta med kvinnliga företagare och verka för fler kvinnor i politiken och beslutsfattandet. Med dessa ekonomiska resurser kommer vi att kunna informera och stödja fler kvinnor från små och slutna samhällen, och detta är mycket värdefullt.

Ert projekt engagerar föräldrar och förskolebarn. Varför är det viktigt att tala om jämställdhet med små barn? Hur hjälper sagor dem att förstå budskapet om att jämställdhet är viktigt?

Det problem som vi inriktar oss på är uppkomsten av könsstereotyper redan i tidig ålder under inflytande av föräldrar, lärare och kamrater. Många av de kulturella stereotyper och sociala symboler som barn lär sig tidigt i livet finns kvar i vuxen ålder och blir normen. Detta hindrar pojkar och flickor från att uttrycka sig fritt och uppmuntrar dem att bete sig på ett sätt som betraktas som socialt lämpligt. För att bryta denna cirkel är det viktigt att barnen redan tidigt uppmuntras att se kvinnor och män i andra roller än de traditionella, att bedöma sin potential och sina förmågor och övertygas om att deras kunskaper och färdigheter också är värdefulla och viktiga för samhället.

Klassiska barnsagor är ett utmärkt verktyg för att ta upp olika frågor med små barn, även jämställdhet, på ett sätt som är tillgängligt och begripligt för dem. Vi arbetar med sagor och sagofigurer för att öppna upp nya möjligheter för flickor och pojkar: egenskaper, intressen och potential som gör att de kan förverkliga sig själva i icke-stereotypa roller och erkännas som lika värdefulla och betydelsefulla.