Vad betyder ett namn: bekämpa klyftan mellan könen med hjälp av ortnamn

Den italienska organisationen Toponomastica femminile, vinnare av förstapriset, arbetar för att bekämpa skillnader mellan könen genom att namnge platser, särskilt gator, torg och parker i städer, efter kända kvinnor. Maria Pia Ercolini hävdar att detta symboliska erkännande av kvinnors bidrag till samhället i hög grad kan bidra till att säkra deras rättmätiga plats i detta.

EESK info: Vad betyder priset för dig och din organisation?

Maria Pia Ercolini: EU:s erkännande av vårt arbete ger organisationen auktoritet att bilda internationella nätverk och exportera god praxis.

Vilket råd vill du ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med sådana verksamheter och program?

Jag skulle vilja rekommendera att de deltar i lokala, nationella och internationella grupper och projekt av alla slag, och att de alltid lyfter fram kvinnors arbete. Detta ökar befintliga organisationers synlighet och effektivitet samtidigt som medborgarnas medvetenhet utvecklas och varje individ uppmuntras att ta sitt ansvar när det gäller att bygga upp samhället och bilda nätverk.

Hur kommer ni att använda dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället?

Vi avser att skapa en databas som är tillgänglig för alla, göra den regionala namngivningspolitiken överskådlig och synlig, föra ut vår verksamhet internationellt genom att bygga upp en flerspråkig webbplats med kartor och geolokalisering av vägar uppkallade efter kvinnor, publicera ”kvinnliga” resvägar i EU samt ge råd till och samarbeta med intresserade förvaltningar och sammanslutningar.

Vilket anser ni är det bästa sättet att bekämpa könsstereotyper och minska fördomar? Varför tror ni att man kan bidra till att ändra missuppfattningar och fördomar om kvinnors roll i samhället genom att ta itu med stereotyper på en mer symbolisk eller undermedveten nivå?

För att bekämpa stereotyper och fördomar måste vi agera på olika nivåer, involvera alla ålders- och socialgrupper och yrkeskategorier, oavsett kön, och undvika att stänga ute människor som kanske ryggar tillbaka inför denna fråga. Fördomar härrör från symboler och har sina rötter i bilder och modeller som inte återspeglar individernas och könens komplexitet. För att ändra instinktiva reaktioner och beteenden måste vi använda oss av klarsynta observationer av hur människor agerar i vardagen.