Tillgängliga språk:

Ledare

De som sover i en demokrati vaknar i en diktatur

Demokratin är en späd planta som kräver näring och omvårdnad – en daglig uppgift för dem som anser att man finner lösningar för flertalet genom debatt, kompromisser och omfattande kommunikation. Ur denna synvinkel är demokratin i Europa hotad.

Under de senaste tio åren har ledarna brottats med kriser som Europa var ganska oförberett på: först kom finanskrisen, sedan en ekonomisk och social kris och slutligen, som om allt detta inte var tillräckligt, den s.k. migrationskrisen, som varaktigt förändrade stämningen i det europeiska samhället.

I korthet

EESK och Europaparlamentet samarbetar för att främja deltagandet i valet till Europaparlamentet

EESK:s ordförande Luca Jahier och Europaparlamentets talman Antonio Tajani har undertecknat en gemensam förklaring där de båda institutionerna förbinder sig att genomföra ett antal gemensamma insatser för att öka medvetenheten om och främja deltagandet i valet till Europaparlamentet 2019.

#COP24: EESK:s ordförande Luca Jahier efterlyser en ny styrning på EU-nivå för klimatåtgärder

Icke-statliga, regionala och lokala aktörer har hittills spelat en avgörande roll när det gäller insatser på klimatområdet, men de ställs ofta inför oöverstigliga hinder. Vid klimatkonferensen COP 24 i Katowice, Polen, den 2–14 december 2018, betonade EESK:s ordförande Luca Jahier hur angeläget det är att ta itu med klimatförändringarna och underströk att EU behöver tillämpa en ny mekanism för hållbarhet som omfattar flerpartsstyre.

Euromed-toppmötet: Investeringar i mänskligt kapital är en förutsättning för stabilitet och säkerhet i regionen

Medlemmar av olika organ som representerar civilsamhället i olika länder i Europa-Medelhavsområdet träffades den 17–18 december i Turin för det årliga Euromed-toppmötet för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner. De diskuterade frågan om utbildning i regionen.

Företrädare för civilsamhället ber Montenegro att intensifiera insatserna inom migration och mediefrihet

Event banner

Företrädare för det civila samhällets organ diskuterade i Bryssel den nuvarande situationen för Montenegros anslutningsförhandlingar vid det tolfte sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén EU-Montenegro. I en slutlig gemensam förklaring välkomnades den snabba tillväxten i Montenegros ekonomi under 2018 samt den minskade arbetslösheten.

Att investera i ren rörlighet är avgörande

Säker och ren rörlighet är av avgörande betydelse för Europas framtid. Vid högnivåkonferensen i Wien den 15–16 november 2018 skaffade sig EESK:s ledamöter en översikt över läget när det gäller rörligheten inom EU och betonade återigen hur grundläggande ett starkt engagemang i denna fråga är för den framtida utvecklingen av EU:s transportpolitik.

”Förenade i sorg” – en hyllning till Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk

EESK:s ordförande Luca Jahier och Isabel Caño Aguilar, vice ordförande med ansvar för kommunikation, hedrade minnet av Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk, som avled av sina skador efter en brutal attack vid ett offentligt välgörenhetsevenemang den 13 januari 2019. Minnesceremonin ägde rum på Solidarność-esplanaden i Europaparlamentet i Bryssel den 15 januari.

Som borgmästare i Gdańsk i 20 år, europé och försvarare av demokratiska värden och demokratisk dialog omvandlade han staden Gdańsk till en dynamisk och öppen plats. Han bidrog till att bygga upp demokratin i Polen och i Europa. (ehp)

Seminarium för journalister inför valet till Europaparlamentet 2019

I december 2018 anordnade EESK:s pressenhet för andra gången ett EESK-seminarium för journalister för att göra det möjligt för journalister från hela Europa att bättre lära känna kommitténs arbete, dess ledamöter och de bidrag som den ger till européernas vardag.

Gott nytt år!

Pressenheten vill framföra sina lyckönskningar för det nya året. Vi hoppas att det blir ett kreativt år!

”Låt 2019 fyllas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet” – Isabel Caño Aguilar, vice ordförande med ansvar för kommunikation

EESK-nyheter

”Vi kan lära oss mycket av historien, men den är inte en vägvisare för framtiden”

Frans Timmermans, förste vice ordförande för Europeiska kommissionen, talade om rättsstatsprincipen och ett hållbart Europa vid EESK:s plenarsession i december.

Utan migranter hotas Europas ekonomiska och sociala modell menar EESK

Den 13 december 2018 antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett yttrande på eget initiativ om Kostnaderna för utebliven invandring och bristande integration. Det fokuserar på invandringens effekter och migranternas integration i det dagliga livet i de europeiska samhällena.

Det civila samhället bör gå i bräschen för att upprätthålla de europeiska värden som nu hotas

Tolv talare, däribland journalister och akademiker, från tolv EU-länder deltog i EESK:s tolfte medieseminarium för det civila samhället om Befästande av Europas värderingar, som hölls i Aten den 22–23 November.

EESK förespråkar ett klimatfinansieringsforum för icke-statliga aktörer

EU är den viktigaste aktören när det handlar om att samordna och finansiera de nationella och regionala insatserna för att bekämpa klimatförändringarna. EU stöder klimatinsatser på gräsrotsnivå över hela världen, men det finns mycket mer att göra i Europa. I ett yttrande med titeln ”Att underlätta tillgången till klimatfinansiering för icke-statliga aktörer”, som utarbetats av Cillian Lohan, identifierar EESK de olika problem som olika grupper står inför när det handlar om att finna finansiella medel för sina klimatprojekt, och föreslår möjliga lösningar.

 

Genomförandet av EU:s miljölagstiftning måste bli en prioritering

En svagt, splittrat eller ojämnt genomförande av EU:s miljölagstiftning i medlemsstaterna undergräver människors förtroende för lagstiftningens ändamålsenlighet. Att se till att den genomförs ordentligt måste bli en prioritering för EU och medlemsstaterna.

EESK efterlyser mer omfattande åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Money laundering

EESK välkomnar kommissionens förslag att ändra det europeiska systemet för finansiell tillsyn för att mer effektivt kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i EU:s bank- och finanssektor, men efterlyser mer omfattande åtgärder.

Industri 5.0 kommer att leda till ett nytt paradigm för samarbete mellan människor och maskiner

Även om Industri 4.0 fortfarande är ett relativt nytt koncept talar många experter redan om en femte industriell revolution som kommer att medföra ett nytt paradigm för samarbete och interaktion mellan människor och maskiner. Detta är en av de viktigaste slutsatserna från konferensen om industri 5.0 som hölls av rådgivande utskottet för industriell omvandling inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 22 november.

Det rumänska EU-ordförandeskapet: sammanhållning som ett europeiskt värde

Rumänien tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under det första halvåret 2019, när ett antal centrala frågor står på EU:s dagordning: debatten om EU:s framtid, som kommer att nå sin kulmen under toppmötet i Sibiu, den nya fleråriga budgetramen, brexit och, sist men på intet sätt minst, 2019 års val till Europaparlamentet.

Nyheter från grupperna

Kvinnor: en revolutionerande kraft i näringslivet

Från EESK:s Arbetsgivargrupp

Europa går varje år miste om 370 miljarder euro på grund av skillnaderna i sysselsättning mellan könen. Det är dessutom statistiskt belagt att företag med en mer balanserad könsfördelning producerar bättre resultat. Så varför kommer det, enligt beräkningar från Världsekonomiskt forum, kanske att ta 217 år att överbrygga den ekonomiska klyftan mellan könen på global nivå? Den 17 december samlades framstående talare från näringslivet, politiken och icke-statliga organisationer för att tillsammans med Arbetsgivargruppens medlemmar diskutera hur man bäst kan ta tillvara den enorma potential som kvinnor skulle kunna ge den europeiska ekonomin.

Internationella invandrardagen

Av EESK:s arbetstagargrupp

Internationella invandrardagen den 18 december är ett bra tillfälle att lägga fram nya reflektioner utifrån förståelsen att migration är ett normalt inslag i alla mänskliga samhällen.

 

Bättre kommunikation om Europa genom välgrundade fakta och solid information

Från gruppen Mångfald Europa vid EESK

Gruppen Mångfald Europa vid EESK träffade nyligen Europeiska investeringsbanken och Eurostat för att inhämta de välgrundade fakta och den solida information som behövs för att förklara fördelarna med EU-medlemskapet för nationella och regionala organisationer och för EU:s medborgare. Genom att se till att både medborgarna och våra demokratiska institutioner får tillgång till tillförlitlig och högkvalitativ information kan vi skapa underlag för politiken, förutse samhälleliga utmaningar och bedriva innovation.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Valet till Europaparlamentet 2019: Europeiska ungdomar ger sina synpunkter vid evenemanget Ditt Europa, din mening

Trettiotre skolor från hela Europa kommer till Bryssel i mars för att diskutera och dela med sig av sina åsikter, förhoppningar och förväntningar inför det kommande valet till Europaparlamentet. De kommer att lägga fram tre förslag angående de prioriteringar som deras generation anser är mest angelägna för Europaparlamentet att ta itu med. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) kommer att se till att förslagen når lagstiftarna.

EESK:s fotoutställning riktar ljuset mot funktionsnedsättningar

EESK:s kulturprogram för 2018 avslutades med fotoutställningen ”Together for Inclusion”, med tio prisbelönta bilder som visade människor med funktionsnedsättning ur ett positivt perspektiv, som aktiva personer som själva tagit makten över sina liv.