Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Jag är stolt över att få inleda det nya året med att för alla er ute i Europa presentera nya och helt digitala EESK info på 23 språk! Ni kommer att kunna läsa den på smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer. Detta är vad vi kallar moderna medier! I motsats till den trend med "ett språk för alla" som råder på nätet kommer du dock också att kunna läsa den på det språk du själv väljer.

Kommande evenemang

02/02/2018 Bryssel
Offentlig hearing om hur företagen i den sociala ekonomin bidrar till integrationen av migranter
08/02/2018 Rom, Italien
Offentlig hearing om effektiviteten i EU:s politik för små och medelstora företag
13/02/2018 - 15/02/2018 Bryssel
EESK:s plenarsession

I korthet

Framtiden tillhör värdeekonomin

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Vid det andra Open Eyes Economy Summit i Kraków den 14–15 november uppmanades alla berörda parter att diskutera och se över ekonomiska metoder och tänkesätt för att ta itu med rådande och framtida utmaningar samt säkerställa hållbarhet.

 

 

Det civila samhället vill vara i frontlinjen vid utformningen av Europas framtid

Mot bakgrund av de ökande klyftorna borde en av de främsta prioriteringarna i varje framtida strategi för Europa vara att skapa förtroende och tillit och garantera en rättvis övergång för alla. Det civila samhället anser att det måste involveras i utformningen, styrningen och genomförandet av en sådan långsiktig strategi. Detta var det viktigaste budskapet vid ett större evenemang som anordnades av EESK:s styrgrupp, en konferens på temat Övergången till ett Europa efter 2020 som hölls i Budapest den 27–28 november.

EESK-ledamoten Catelijne Muller förespråkar en strategi för artificiell intelligens (AI) som grundar sig på att människan har kontrollen vid webbtoppmötet i Lissabon

Vad händer om det snart är algoritmer som beslutar om huruvida en person kan få ett lån, ett hypotekslån, en sjukförsäkring, ett arbete – eller till och med en hjärttransplantation? Skulle inte du vilja vara säker på att de uppgifter som ligger till grund för dessa beslut är säkra, fullständiga, fördomsfria och hackersäkra?

Investeringar i jordbruk och livsmedelsutbildning kan bidra till att forma den framtida utvecklingen i Medelhavsområdet

Den 16 november gjorde presidiet för EESK:s facksektion för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) ett studiebesök till CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMZ) och lokala jordbrukskooperativ i Aragonien, Spanien. 

 

"Unity": Estlands digitala kupol i EESK:s huvudbyggnad

En blå installation med kupoltak kallad "Unity" fanns under december 2017 uppställd på entréplan i EESK:s huvudbyggnad. Besökare kunde i detta slutna utrymme ta del av spännande och vackra scener och landskap från flera EU-länder – Estland, Grekland, Lettland, Litauen och Slovakien – som med hjälp av över ett dussin videokameror visades i kupoltaket i form av 360-gradersbilder. Installationen, som visade upp Estlands digitala utveckling och framåtblickande perspektiv, utgjorde en del av de evenemang som EESK anordnade inom ramen för det estniska ordförandeskapet.(ck)

Nya publikationer

EESK presenterar sitt bidrag till det bulgariska ordförandeskapet

EESK har publicerat en broschyr som redogör för kommitténs prioriteringar under det bulgariska EU-ordförandeskapet. Broschyren kan hämtas (här).

EESK-nyheter

Det europeiska civila samhället belönar förespråkare av genuint företagande och sysselsättning av hög kvalitet

Initiativ från Tyskland, Grekland, Belgien, Italien och Spanien tilldelas 2017 års pris till det civila samhället.

Det tyska projektet Discovering hands, där blinda och synskadade kvinnor får lära sig att använda sitt utmärkta känselsinne för att förbättra den tidiga upptäckten av bröstcancer, tilldelades 14 000 euro. De fyra andra initiativen från Grekland, Belgien, Italien och Spanien tilldelades 9 000 euro var.

Politiken och samhället har ett gemensamt ansvar för att bekämpa ungdomars radikalisering

Trots ett antal initiativ av hög kvalitet görs det inte tillräckligt för att förhindra att unga människor lockas in i våldsbejakande extremism, säger EESK

EU behöver en heltäckande livsmedelspolitik

Den nuvarande EU-ramen räcker inte för en övergång till mer hållbara livsmedelssystem. En heltäckande livsmedelspolitik är mycket angelägen för att förbättra enhetligheten mellan livsmedelsrelaterade politikområden, återställa värdet av livsmedel och säkerställa ett effektivt genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling.

Ett EU-omfattande försvarssamarbete är viktigt för EU-medborgarnas säkerhet

EESK ställer sig positivt till ett utökat försvarssamarbete mellan EU-medlemstaterna och stöder inrättandet av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (EDIDP) och Europeiska försvarsfonden som viktiga drivkrafter för Europas ekonomi och integration.

EESK välkomnar det nya paketet för balans mellan arbete och privatliv

Kommissionens förslag till ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, som var föremål för EESK:s yttrande, innehåller den första lagstiftningsåtgärden med koppling till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget omfattar en pappaledighet på minst tio arbetsdagar i samband med barnets födelse, en icke överförbar föräldraledighet på fyra månader och en ledighet för vård av anhörig på fem dagar om året för arbetstagare som tar hand om en sjuk eller vårdbehövande anhörig.

Medlemsstaterna bör reglera nya anställningsformer

Digitaliseringen har lett till stora förändringar på arbetsmarknaden och arbetstagare som är verksamma i de nya anställningsformerna är ofta uteslutna från de sociala trygghetssystemen. I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i december uppmanar EESK medlemsstaterna att reglera nya anställningsformer och se till att dessa "nya arbetstagare" kan få tillgång till pensioner, hälso- och sjukvård och arbetslöshetsförmåner.

Otrygga förhållanden för inneboende vårdare trots brist på vårdpersonal

EESK besöker den lokala nivån för att få en direkt inblick i sektorn för inneboende vårdare i Europa

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anordnade det första av sina "going local"-möten om framtiden för inneboende vårdare i Europa i London den 29 november i syfte att närmare undersöka dessa arbetstagares otrygga arbetsvillkor.

Målen för hållbar utveckling måste ligga till grund för EU:s framtida handelsagenda

Peel - Quarez

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande om Den stora betydelsen av handel och investeringar när det gäller att uppnå och genomföra målen för hållbar utveckling vid sin plenarsession i december (föredragande: Jonathan Peel, Arbetsgivargruppen, UK; medföredragande: Christophe Quarez, Arbetstagargruppen, FR).

Det civila samhället efterlyser starkare socioekonomiska rättigheter i Medelhavsområdet

Mer än 100 representanter för det civila samhället i medlemsländerna i unionen för Medelhavsområdet möttes den 13–14 december i Madrid för att diskutera de utmaningar som regionen står inför. 2017 års Euromed-toppmöte för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner fokuserade på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, socialt skydd och en ny generation av kvinnors rättigheter i Medelhavsområdet.

Bulgariens EU-ordförandeskap: en utmaning och en möjlighet

Image

Bulgariens EU-ordförandeskap: en utmaning och en möjlighet

av Dilyana Slavova, REX-sektionens ordförande

 

Bulgarien tar över EU-ordförandeskapet för första gången vid en svår tidpunkt för Europa. Uppgiften kommer att bli ett viktigt test för landets politiska, administrativa och diplomatiska kapacitet. Bulgarien har ett mycket ansvarsfullt förhållningssätt till sitt första ordförandeskap och är medvetet om att landets beslut kommer att ha en avgörande betydelse för EU:s framtid. Landet kommer att försöka hitta rätt balans och uppmuntra ett brett samförstånd om prioriterade frågor. Bulgarien har en realistisk och pragmatisk inställning till sitt ordförandeskap. Målet är att med varje land utarbeta en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder, men inte skapar orealistiska förväntningar.

EU:s plattform för förändring lanseras i EESK:s lokaler

EESK:s ordförande Georges Dassis och kommissionsledamoten med ansvar för transportfrågor, Violeta Bulc, lanserade officiellt EU:s plattform för förändring vid en stor konferens som hölls i EEKS:s lokaler i Bryssel den 27 november. Plattformen ska öka kvinnors sysselsättning och lika möjligheter inom transportsektorn.

EESK värd för plattformen för romers integrering

Den 27–28 november 2017 stod EESK värd för den 11:e europeiska plattformen för romers integrering, som anordnades av Europeiska kommissionen och var inriktad på unga romers övergång från utbildning till sysselsättning.

Vilken plats har kulturen i framtidens EU? Europeiska tonåringar berättar för Bryssel

Trettiotre skolor från hela Europa kommer i mars till Bryssel för att berätta för EU-institutionerna hur de ser på kulturens roll i framtidens EU. De kommer att utbyta idéer, diskutera och rösta om tre förslag som EU-institutionerna ska ta hänsyn till i sitt beslutsfattande.

EESK-seminarium om EU:s civilsamhälles roll i en värld med globaliserad kommunikation

EU i en värld med globaliserad kommunikation var temat för EESK:s 11:e medieseminarium för civilsamhället, som ägde rum i Madrid den 24–25 november.

Globaliseringen genomsyrar alla områden, precis som kommunikationen. I själva verket drivs globaliseringen framåt av kommunikation och kommunikationsteknik. Mediernas internationalisering, en global mediemarknad som domineras av endast ett fåtal stora transnationella företag (teknik, it och telekommunikation), nätverkscentrum, användningen av algoritmer och sociala medier har vänt världen upp och ned.

EESK:s prioriteringar för 2018 sätter de europeiska medborgarna i centrum för Europas framtid

Den 13–14 november 2017 sammanträdde EESK:s presidium EESK:s presidium – kommitténs politiska ledningsorgan i Sofia, Bulgarien, för att bl.a. fastställa EESK:s politiska prioriteringar för 2018. Dessa prioriteringar utgör utgångspunkten för de initiativyttranden som EESK kommer att anta under 2018 utöver de yttranden som utarbetas som svar på särskilda framställningar från EU:s lagstiftare.

Nyheter från grupperna

EESK:s grupp Övriga intressegrupper diskuterar idéer för ett "europeiskt manifest för verksamma inom de fria yrkena"

EESK:s grupp Övriga intressegrupper presenterade officiellt planerna på ett "europeiskt manifest för verksamma inom de fria yrkena" vid en konferens på temat "De fria yrkena, en hävstång för Europas utveckling: mot ett europeiskt manifest för verksamma inom de fria yrkena" som anordnades vid Campidoglio i Rom den 1 december 2017 i samarbete med Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (kommittén för de fria yrkena)

Arbetsgivare diskuterar handel med kommissionsledamot Cecilia Malmström

Arbetsgivarna anser att näringslivet har en avgörande roll att spela för att sprida ett positivt budskap om handeln och förklara vad en ambitiös handelspolitik kan göra och uppnå. Företagen är de som kan berätta vilka praktiska fördelar handelsavtal medför. Detta var det viktigaste budskapet som medlemmarna i Arbetsgivargruppen förmedlade till Cecilia Malmström, EU:s kommissionsledamot med ansvar för handel, vid sammanträdet den 6 december 2017.

Arbetstagargruppen vid EESK: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter – vad kommer härnäst?

Arbetstagargruppen har arbetat kontinuerligt för att uppnå resultat i fråga om målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Nyligen antagna yttranden från EESK som utarbetats av medlemmar i Arbetstagargruppen innehåller konkreta förslag på hur man ska driva på processen för uppbyggnaden av ett socialt EU inom ramen för pelaren.