Grassroots View – avsnitt 2: Har det europeiska medborgarinitiativet varit ett demokratiskt verktyg?

När vi nu firar Lissabonfördragets tioårsjubileum diskuterar vi frågan: Har medborgarinitiativet varit en demokratisk framgång? Med oss i studion är Pablo Sanchez, en av initiativtagarna till det första framgångsrika medborgarinitiativet Right2Water; EESK-ledamoten Antonio Longo, som förklarar vad EESK har gjort under årens lopp för att göra medborgarinitiativet enklare och öppnare, och professor Alberto Alemanno, som redogör för problemen med medborgarinitiativet och föreslår en grundlig översyn av medborgardeltagandet i EU. (dm)

Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Ett totalt misslyckande. COP25 gick miste om ett viktigt tillfälle att förbättra Parisavtalets regelbok om att minska utsläppen, vilket visar på ett mediokert engagemang vad gäller åtgärder för migration, anpassning och finansiering för att ta itu med klimatkrisen.

Det förväntades att förhandlingarna i Madrid skulle sända en tydlig signal om att myndigheterna är beredda att intensifiera sina insatser för att ta itu med klimatkrisen. Men trots att forskarna slår larm och miljoner ungdomar varje vecka strejkar världen över blockerade de stora utsläpparna av växthusgaser alla framsteg vid FN-samtalen.

Våra barns rop om akuta klimatåtgärder har inte blivit hörda. Besvikelsen är påtaglig, men vi får inte ge upp: Europa måste ta ledningen och vara en föregångare i fråga om klimatåtgärder och hållbar utveckling.

I korthet

Kroatiens EU-ordförandeskap: många nystarter och ett löfte om att stärka EU

Den 1 januari 2020 kommer Kroatien att ta över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd för första gången sedan landet gick med i EU 2013.

Tidpunkten för Kroatiens debut på den europeiska arenan skulle knappast kunna vara mer spännande.

Inte nog med att den sammanfaller med början av EU:s nya institutionella cykel och starten för den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen – landet kommer också att leda EU under den allra sista etappen av brexit, i och med att Storbritannien ska lämna unionen vid slutet av de 30 första dagarna av Kroatiens ordförandeskap.

”Au revoir, inte adieu”

Intervju med Jane Morrice

från Förenade kungariket, medlem av gruppen Mångfald Europa, f.d. journalist, EESK-ledamot 2006–2020

Ditt Europa, din mening 2020 – EESK kommer att stå värd för ett ungdomstoppmöte om klimatet

Elever från 33 skolor över hela Europa kommer att samlas i Bryssel den 19–20 mars 2020 för att delta i en ny upplaga av Ditt Europa, din mening! (YEYS), som är kommitténs ungdomsevenemang. Denna gång kommer evenemanget att följa modellen för Förenta nationernas klimatkonferens (COP).

EESK finns på Instagram!

Vi har bestämt oss för att låta den yngre publiken på Instagram få se EESK ur ett annat perspektiv. Vi tar med er bakom kulisserna där ni får ta del av historier om ledamöterna, deras drömmar och passioner och om vårt arbete.

Följ @eu_civilsociety för en titt #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

EESK-nyheter

Andrew Caruana Galizia: ”Vi måste arbeta tillsammans för att se till att de europeiska värdena upprätthålls”

Sonen till den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia, som mördades 2017 när hon rapporterade om statlig korruption, talade vid EESK:s plenarsession i december och sade att en europeisk mekanism för övervakning av rättsstatsprincipen skulle kunna bidra till att försvara journalistiken mot alla former av påtryckningar.

Luca Jahier: ”Afrikas framtid är Europas framtid”

EESK stod vid sin plenarsession i december som värd för en debatt om politiken för utvecklingssamarbete och betonade vikten av att förbättra förbindelserna mellan det civila samhället i EU och Afrika för att möjliggöra framsteg på vägen från utvecklingshjälp till partnerskap.

 

Vi behöver en EU-strategi för subventionerade bostäder till överkomliga priser

EESK efterlyser en robustare bostadspolitik på EU-nivå och uppmanade vid en offentlig konferens i Bryssel den 4 december 2019 EU att anta brådskande gemensamma åtgärder på detta område. Den påtagliga risken för alltför höga bostadspriser drabbar inte längre bara de mest utsatta, utan även en allt större del av den övriga befolkningen. Därför får bostadspolitiken på EU-nivå inte begränsas till att stödja sårbara personer och personer i nöd, utan måste breddas så att alla européer kan erbjudas bostäder till överkomliga priser.

EESK ser med oro på resultatet av COP25

Liksom tidigare år deltog EESK vid COP25, den årliga partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som i år hölls i Madrid i Spanien och avslutades den 15 december 2019. Tyvärr lyckades länderna inte enas om många av de förväntade resultaten, bland annat regler för inrättandet av ett globalt system för handel med utsläppsrätter och ett system för kanalisering av ny finansiering till länder som påverkas av klimatförändringarna.

Hållbar utveckling: EESK föreslår åtgärder för att främja bidrag från den privata sektorn

För att uppnå målen för hållbar utveckling krävs mer än bara politiska åtaganden. Ökade investeringar, särskilt inom den privata sektorn, behövs för att ta itu med dagens samhällsutmaningar.

EESK uppmanar kommissionen att göra den nya strategin för funktionsnedsattas rättigheter betydligt mer ambitiös

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har antagit ett yttrande på eget initiativ med rekommendationer för EU:s agenda för rättigheter för personer med funktionsnedsättning för det kommande årtiondet. Kommittén uppmanar kommissionen att beakta dem när man utarbetar en strategi som helt säkert kommer att påverka livet för de mer än 100 miljoner människor med funktionsnedsättning som lever i Europa.

Digitalisering – en viktig utmaning för små och medelstora företag i Medelhavsområdet

I en informationsrapport som antogs vid EESK:s plenarsession i december betonade kommittén behovet av att stödja små och medelstora företags digitala omställning med åtgärder som anpassas efter de särskilda behoven hos olika typer av företag.

Den sociala ekonomin kan vara den bästa ekonomiska modellen för att hantera både klimatkrisen och den sociala krisen

Det var budskapet till EU-institutionerna från mötet för den sociala ekonomins aktörer i Strasbourg – 2019 års europeiska huvudstad för den sociala ekonomin vid den 4:e Europadagen för företag inom den sociala ekonomin 2019, precis när Europaparlamentet gav grönt ljus åt Ursula von der Leyens nya team.

Det är dags att stärka miljöbrottlagstiftningen

EESK anser att direktivet om miljöbrott måste genomföras mer effektivt för att man ska kunna säkerställa bästa möjliga miljöskydd i EU. Det viktigaste skälet till att direktivet om miljöbrott antogs 2008 var att säkerställa effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder i alla EU-länder.

Ett starkt europeiskt varumärke för varor och tjänster för att stärka Europas konkurrenskraft

De kommande åren kommer att innebära nya möjligheter och utmaningar för europeiska produkter och tjänster, enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). EESK anser att man genom att tillhandahålla innovativa, högt specialiserade produkter och tjänster med väl erkända och certifierade nyckelegenskaper kan stärka den europeiska konkurrenskraften.

Nyheter från grupperna

EU:s framtid: Kommande utmaningar

av EESK:s arbetsgivargrupp

Framtida utmaningar vad gäller globalisering, digitalisering, klimatförändringar, brexit m.m. diskuterades på seminariet EU:s framtid – kommande utmaningar, som ägde rum i Malta den 3 december. Konferensen anordnades av EESK:s arbetsgivargrupp tillsammans med maltesiska handels-, företags- och industrikammaren.

Att förverkliga den sociala pelaren: miniminormer för en arbetslöshetsförsäkring

från EESK:s Arbetstagargrupp

Omställningen till en klimatneutral, globaliserad och digital ekonomi kommer inom en snar framtid att ge stora återverkningar på europeiska arbetsmarknaderna. EU:s svar på detta skulle kunna omfatta miniminormer för de nationella arbetslöshetsförsäkringssystemen, vilket skulle kunna bli ett effektivt och pragmatiskt verktyg för att uppnå social konvergens i EU. Huvudsyftet med detta förslag är att säkerställa en skälig nivå på det ekonomiska stödet, i kombination med en tillräckligt lång ersättningsperiod för så många arbetstagare som möjligt i EU.

Mångfald Europa diskuterar Agendan för Europa: mot 2025

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Den 6 december 2019 höll gruppen Mångfald Europa en tematisk debatt med talare på hög nivå från Europeiska kommissionen om Agendan för Europa: mot 2025. I och med att den nya Europeiska kommissionen tillträdde den 1 december gav evenemanget tillfälle att i god tid få insyn i dess femåriga agenda och för dess företrädare att kommentera EESK:s resolution om kommissionens arbetsprogram för 2020, som kommittén antog vid sin plenarsession i oktober.