Arbetstagargruppen (grupp II)

Arbetstagargruppen (Grupp II) består av företrädare för nationella fackföreningar, centralorganisationer och branschspecifika förbund. Medlemmarna kommer från över 80 fackföreningsorganisationer – en övervägande majoritet av dem är anslutna till Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) eller till sektorsavdelningar inom denna.

Även om den europeiska sociala modellen är en förebild för stora delar av världen är det alltjämt alltför många människor som lider nöd eller är utestängda från samhället på grund av fattigdom, diskriminering, bristande utbildning eller andra handikapp.

De främsta målsättningarna för grupp II har alltid varit att uppnå full sysselsättning, förbättra de europeiska arbetstagarnas levnads- och arbetsvillkor samt öka välbefinnandet för alla EU-medborgare, men också för arbetstagare och deras familjer i andra delar av världen.

Grupp II har en fast vilja att utvidga och stärka EU som ett område med välstånd, frihet och demokrati, ömsesidigt stöd, solidaritet och social sammanhållning, och dess mål är att säkerställa att arbetstagarna verkligen kan delta i EU:s beslutsprocess.

ARBETSTAGARGRUPPENS PRIORITERINGAR