Ytterst angeläget att EU:s mervärdesskattesystem håller jämna steg med marknadsutvecklingen

EESK välkomnar kommissionens förslag i dess handlingsplan för mervärdesskatt, som ska gagna slutkonsumenten, men efterlyser vissa ändringar. Kommittén uppmanar medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att genomföra de föreslaga reformerna och gå över till det slutgiltiga mervärdesskattesystemet inom en rimlig tidsram.

EESK anser att EU:s nuvarande mervärdesskattesystem måste anpassas till den nya marknadsutvecklingen, nya företagsmodeller och ny teknik för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl och för att förenkla mervärdesskattereglerna och förhindra skattebedrägerier.

För att minska mervärdesskattegapet bör medlemsstaterna inrätta lämpliga forum för att utbyta bästa praxis om skatteuppbörd och undersöka olika sätt att bättre utnyttja digital teknik för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier, förenkla den administrativa bördan för skattemyndigheter och företag och ge dem enklare tillgång till information. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att utveckla ett system för effektiv skatteuppbörd vid gränsöverskridande handel.

EESK uppmanar alla institutioner som är inblandade i reformprocessen att undersöka hur ett gemensamt mervärdesskattesystem för varor och tjänster kan genomföras. Kommittén stöder kommissionens förslag om reducerade mervärdesskattesatser och rekommenderar att de tillämpas på vissa kategorier av varor och tjänster, särskilt sådana av allmänt intresse. En ”negativ förteckning” över varor och tjänster för vilka normalskattesatsen skulle tillämpas bör inte i onödan inskränka medlemsstaternas frihet att fastställa reducerade skattesatser för vissa produkter av allmänt intresse.

Slutligen anser EESK att gränserna för det nya momssystemet för små företag bör ligga på sådana nivåer att alla små och medelstora företag omfattas. Samma regler bör också gälla för företag inom den sociala ekonomin.

Läs vårt första och andra yttrande för mer information.  (jk)