"Direktstöd får endast gå till aktiva jordbrukare", säger EESK och efterlyser särskilt stöd till unga jordbrukare.

EESK stöder en stark och välfinansierad gemensam jordbrukspolitik (GJP) och en ökning av EU:s budget till 1,3 % av BNI i linje med tillväxten i EU:s ekonomi. Tillräcklig GJP-finansiering måste tillhandahållas för att ta itu med låga inkomster för jordbrukare och jordbruksarbetare, inflation och ett eventuellt underskott till följd av brexit, samt ytterligare miljö- och klimatkrav.

"Europeiska jordbrukare – familjejordbruk, små och medelstora företag, kooperativ och andra traditionella jordbrukssystem – måste kunna försörja sig på sina jordbruksinkomster. Detta måste garanteras genom rättvisa priser och ett starkt direktstöd. Direktstöd bör emellertid bara betalas ut till aktiva jordbrukare och jordbruksföretag som är verksamma inom jordbruksproduktion enligt objektiva kriterier och regional praxis och som levererar kollektiva nyttigheter. Det räcker inte att endast äga jordbruksmark", sade Jarmila Dubravská, föredragande för EESK:s yttrande Framtiden för livsmedel och jordbruk. "För EU:s jordbrukare är det av avgörande betydelse att lagstiftningsförslagen innebär en reell förenkling av de mest byråkratiska delarna i GJP", tillade John Bryan.

Subsidiariteten får inte undergräva GJP eller den inre marknaden. Den bör endast gälla medlemsstaternas planer för genomförandet av GJP-målen, så att medlemsstaterna ges visst utrymme att välja de stödalternativ i första och andra pelaren som bäst passar de former, strukturer och villkor för jordbruket som gäller i de enskilda länderna, med beaktande av naturförhållandena och miljön. EESK stöder inte idén om att medlemsstaterna överför medel från den andra till den första pelaren, utan anser att man i stället bör fastställa en rimlig nivå för samfinansieringen av den andra pelaren för alla medlemsstater.

EESK föreslår även att GJP-stödet till unga jordbrukare och till ett generationsskifte förbättras. Slutligen behöver EU en enhetligare strategi för GJP och handelspolitiken. (sma)