Allmänna villkor för att delta i ”Ditt Europa, Din mening!”

This page is also available in

Follow us on


INLEDNING

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit evenemanget ”Ditt Europa, Din mening!” sedan 2010. Evenemanget möjliggör för gymnasieelever från EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) att lära sig mer om EESK och dess funktion samt att diskutera och föreslå rekommendationer i ett visst ämne.  Mer information finns på vår webbplats.

1. Anmälan

1.1 Villkor för deltagande

En skola som vill delta måste

 • vara en gymnasieskola med elever i åldern 16–18 år,
 • vara belägen i en EU-medlemsstat eller i ett av kandidatländerna,
 • vara erkänd av utbildningsmyndigheterna i en eller flera medlemsstater eller kandidatländer,
 • ha en dator (för att läsa och skriva ut pdf-filer) med internetanslutning och e-post,
 • välja ut en lärare och tre elever från näst sista årskursen i någon typ av gymnasieutbildning (≥16 år), som kan uttrycka sig på engelska,
 • åta sig att gå igenom och diskutera evenemangets teman i klassen innan gruppen kommer till Bryssel,
 • åta sig att låta en EESK-ledamot hålla ett informationsmöte om EU och EESK, preliminärt i januari–februari 2019 (EESK-ledamotens kostnader för resa och logi betalas av EESK). Ledamoten kommer att besöka den utvalda skolan och träffa de tre elever och den lärare som ska komma till Bryssel. Under besöket kommer han eller hon att hålla en presentation (om EU, EESK och evenemanget) för en eller flera klasser på den utvalda skolan,
 • informera de utvalda eleverna, deras klasskamrater och eventuellt samtliga elever på skolan om att det är möjligt att följa förberedelserna av evenemanget och evenemanget i sig på Facebook, Twitter och Instagram på de tre adresser som anges i slutet av detta dokument under rubriken ”Ytterligare information”.

1.2 Anmälningsprocess

En skola som vill delta måste fylla i anmälningsformuläret online på EESK:s webbplats före den angivna tidsfristen. Anmälan kommer att vara öppen fram till det datumet.

Före anmälan ska skolan utse en medföljande lärare, som måste kunna kommunicera på engelska och som är den enda kontaktpersonen för EESK – om skolan väljs ut – under förberedelserna inför evenemanget. Skolans rektor ska bekräfta valet i relevant del av anmälningsformuläret online.

I anmälningsformuläret anger skolan sitt fullständiga namn och sin adress, rektorns och den medföljande lärarens namn och kontaktuppgifter samt en e-postadress dit all korrespondens med den medföljande läraren kan skickas. E-posten måste kontrolleras regelbundet, eftersom kontakten med skolorna huvudsakligen sker via e-post.

1.3 Vad förbinder sig skolan till genom att anmäla sig?

Genom anmälan godtar varje skola de allmänna villkoren för lottningen, förberedelserna och deltagandet i Bryssel. En giltig anmälan innan tidsfristen löper ut innebär endast att skolan kan delta i lottningen och garanterar inte att skolan får delta i evenemanget.

De skolor som väljs ut genom lottdragning åtar sig att

 1. välja ut och anmäla tre elever som kan tala och förstå engelska och som ska delta i evenemanget i Bryssel tillsammans med en lärare,
 2. bjuda in en EESK-ledamot att hålla ett informationsmöte på skolan,
 3. fundera över och diskutera ett dokument som föreslås av EESK,
 4. dela med sig av resultaten av sitt arbete under evenemanget i Bryssel genom att aktivt delta i diskussionerna,
 5. skicka ett foto av skolan (t.ex. huvudingången) och ett gruppfoto med de tre utvalda eleverna och den medföljande läraren, samt ge tillstånd till att dessa fotografier används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats, intranät och sociala nätverk,
 6. samtycka till att elevernas och lärarens namn och bilder på eleverna och läraren från EESK-ledamotens besök på skolan används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats, intranät och sociala nätverk; observera att detta tillstånd gäller alla personer, byggnader och föremål på bilderna, såvida inte skolan anger något annat,
 7. samtycka till att elevernas och lärarens namn och bilder på eleverna och läraren från evenemanget i Bryssel används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats, intranät och sociala nätverk,
 8. tillhandahålla eventuella pressklipp om EESK-ledamotens besök på skolan eller skolans deltagande i evenemanget,
 9. omedelbart informera EESK:s organisatörer om eventuella ändringar (t.ex. medföljande lärare, deltagande elever eller e-postadress),
 10. se till att evenemanget följs upp lokalt, både på skolan och på andra håll (t.ex. genom att informera om de antagna rekommendationerna och sprida information om evenemanget i allmänhet).

1.4 Vad händer om en skola inte fullgör sina åtaganden?

Om villkoren inte uppfylls utesluts skolan och dess elever med omedelbar verkan från evenemanget.

2. Urval av skolor

De deltagande skolorna väljs genom lottdragning i slutet av året bland alla skolor som har anmält sitt intresse fram till tidsfristen. En utvald skola får inte ansöka på nytt året efter evenemanget i Bryssel (men får ansöka på nytt efter två år). Namnen dras i närvaro av EESK:s vice ordförande, som ser till att lottningen genomförs enligt reglerna. En skola väljs ut från varje land. De skolor som har valts ut informeras om detta via e-post, och skolornas namn publiceras på EESK:s webbplats.

3. Urval och registrering av elever som ska komma till Bryssel

De deltagande skolorna väljer ut tre elever som ska delta i workshopparna i Bryssel. Dessa elever bör gå näst sista årskursen på någon typ av gymnasieutbildning (≥16 år) och ska kunna uttrycka sig på engelska.

3.1 Urvalskriterier

Skolorna själva väljer ut de elever som ska representera dem. De kan fastställa sina egna urvalskriterier, förutsatt att de är tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Av jämställdhetsskäl bör de elever som väljs ut inte vara av samma kön (såvida de inte kommer från flick- eller pojkskolor).

3.2 Deltagande av elever med funktionsnedsättning

Skolorna måste se till att elever med funktionsnedsättning också kan delta i evenemanget. EESK:s lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Skolorna måste informera EESK:s organisatörer i god tid om det krävs särskilda arrangemang.

3.3 Anmälan av elever

De utvalda skolorna ska anmäla de tre elever som de utsett till att delta i evenemanget. Innan skolorna anmäler eleverna måste de inhämta föräldrars eller vårdnadshavares skriftliga samtycke (tillståndsformulär). Anmälningsperioden kommer att anges på webbplatsen för Ditt Europa, Din mening!

3.4 Tillståndsformulär

De skolor som deltar i evenemanget måste lämna in ett tillståndsformulär för varje elev. Formuläret kommer att tillhandahållas på alla EU:s officiella språk. Det måste undertecknas av elevens föräldrar eller vårdnadshavare och av skolans rektor och sedan skickas till EESK tillsammans med en kopia av en giltig identitetshandling för varje elev, per post eller e-post. Tidsfristen för att samla in alla dokument kommer att anges i det e-postmeddelande som ni kommer att få från teamet för Ditt Europa, Din mening!  Kopian måste vara läsbar.

Per post till
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
VMA 05/00
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bryssel (Belgien)

Per e-post till
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

I detta formulär intygar elevens föräldrar eller vårdnadshavare och skolans rektor att

 • eleven får åka till Bryssel för att delta i evenemanget,
 • elevens namn får publiceras i EESK:s publikationer, på EESK:s webbplats och intranät samt på relaterade sociala nätverk med foton på eleven och/eller videoinspelningar från evenemanget,
 • den medföljande läraren kommer att ha tillsyn över eleven under resan till och från samt vistelsen i Bryssel.

Eleven får inte delta i evenemanget om inte tillståndsformuläret och en kopia av elevens id-handling har mottagits före den angivna tidsfristen.

3.5 Skydd av personuppgifter

EESK garanterar att alla mottagna personuppgifter skyddas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Evenemanget kommer att filmas och fotograferas för marknadsföringsändamål.

4. Förberedelse inför evenemanget i skolorna

En ledamot av kommittén kommer att besöka de utvalda skolorna, där han eller hon kommer att informera om EESK och dess arbetssätt samt presentera och diskutera evenemangets arbetsdokument. EESK betalar ledamotens kostnader för resa och logi. EESK kommer även att ta pressinitiativ. I samarbete med skolorna och EESK:s ledamöter kommer EESK:s pressenhet att främja mediebevakning och mediernas eventuella deltagande i besöket. Vi skulle uppskatta ert stöd i detta arbete.

All väsentlig information om evenemanget kommer att publiceras på EESK:s webbplats. Deltagande lärare ombes därför att regelbundet besöka webbplatsen.

De deltagande skolorna kommer att få ett arbetsdokument med öppna frågor som hjälper eleverna och deras lärare att formulera sina tankar och förbereda sig på debatten i Bryssel. Eleverna och lärarna måste diskutera och försöka besvara dessa frågor i klassen, så att de är redo för de verkliga diskussionerna i Bryssel.

5. Evenemanget i Bryssel

5.1 Ansvar

De deltagande skolorna, som representeras av den medföljande läraren, bär det fulla ansvaret för sina elever och lärare under vistelsen i Bryssel och under resan till och från evenemanget.

Eleverna och den medföljande läraren måste ha med sig nödvändiga resehandlingar (dvs. giltigt pass eller id-kort).

De måste också ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (erhålls gratis från lokala försäkringsorganisationer och/eller sjukförsäkringskassor) eller ett tillfälligt ersättningsintyg om kortet inte kan utfärdas i tid (ytterligare information finns här: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sv).

Elever och lärare från kandidatländer måste kontakta sin nationella hälso- och sjukvård eller sitt privata försäkringsbolag när det gäller försäkringsskydd utomlands.

De deltagande skolorna och/eller de deltagande elevernas föräldrar måste ha reseförsäkring. Denna betalas av deltagarna själva (vissa skolor kan ha en försäkring som täcker skolresor utomlands, eller också kan eleverna redan omfattas av familjens försäkring). De deltagande lärarna bör också ha reseförsäkring.

EESK försäkrar samtliga elever och lärare mot eventuella olyckor i Belgien under evenemanget.

EESK organiserar och betalar resa och logi för elever och medföljande lärare från varje medlemsstat och kandidatland enligt nedanstående villkor.

5.2 Arrangemang för evenemanget

Eleverna kommer att anlända till Bryssel samma dag som evenemanget äger rum och kommer att åka hem dagen efter att evenemanget avslutats.

De deltagande skolorna kommer att informeras i förväg om de exakta arrangemangen för evenemanget vad gäller ankomst- och avresedatum, flygbiljetter och namn på hotell.

De deltagande skolorna får gärna föreslå en presentation av sin nationella kultur (t.ex. traditionella danser och/eller musik, inte en powerpoint-presentation, på högst 2–3 minuter) för avskedsmiddagen.

5.3 Arbetsspråk

Kommunikationen i arbetsgrupperna sker på engelska, medan tolkning från/till engelska och franska är möjlig för plenarsessionerna. För att diskussionerna i arbetsgrupperna ska gå smidigt måste både eleverna och deras medföljande lärare som sagt kunna uttrycka sig på engelska. Parallella aktiviteter kommer att anordnas för lärarna.

5.4 Utgifter

EESK betalar följande kostnader för eleverna och deras lärare:

 • Kostnader för logi i Bryssel (två nätter (utom i undantagfall) inklusive frukost).
 • Kostnader för resa med flyg eller tåg från hemlandet till Bryssel (inklusive eventuellt anslutningsflyg eller anslutningståg om så behövs). Deltagarna reser med flyg eller tåg, beroende på ursprungsland. De deltagande skolorna kommer att underrättas om de exakta arrangemangen.
 • Observera att bokning och betalning av transport och hotell görs direkt och enbart av EESK genom kommitténs resebyrå. EESK ansvarar inte för eventuella ytterligare nätter och obetalda räkningar.
 • Transport mellan Bryssels flygplats/järnvägsstation och hotellet.
 • Lunch och middag för evenemangets båda dagar.

Deltagarna bör se till att de anländer till stationen/flygplatsen i god tid före den planerade avgångstiden till Bryssel. Om de missar tåget/flyget av någon annan anledning än force majeure beviljar EESK inte någon återbetalning och/eller kompensation och betalar inte kostnaderna för nya biljetter eller ombokning av befintliga biljetter, och inte heller kostnader för logi eller uppehälle.

Obs! EESK betalar/ersätter inte resan till/från stationen eller flygplatsen i hemlandet. Det innebär att deltagarna måste betala kostnaderna för resan till/från stationen eller flygplatsen i hemlandet.

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Allmän information om EESK finns på EESK:s webbplats: www.eesc.europa.eu
 • All information om evenemanget finns på webbplatsen för Ditt Europa, Din mening!: www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • Du kan också skicka frågor till EESK:s organisatörer till e-postadressen youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Allmänna villkor för att delta i ”Ditt Europa, Din mening!”