Stockholm - Hur effektiv är EU-lagstiftningen för SME-företag i Sverige?

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anordnar en hearing som en del av arbetet med att följa upp dess yttrande "Effektivisera EU-politiken för små och medelstora företag", som antogs i juli 2017.

Hearingen äger rum den 22 februari 2018 kl. 9.30–13.00 i Stockholm, Sverige. Den är en av ett antal uppföljande hearingar som ska hållas i sex EU-medlemsstater.

Huvudsyftet med hearingen är att diskutera hur verkningsfull och effektiv EU-politiken för små och medelstora företag är och inhämta värdefulla bidrag och synpunkter från svenska intressenter i denna fråga för att finna sätt att förbättra dessa aspekter. Särskild tonvikt kommer att läggas vid rekommendationerna i EESK:s yttrande med målet att de ska genomföras på nationell nivå.

Frågor som tillgång till finansiering, förbättrat marknadstillträde och internationalisering, främjande av företagande, minskning av den administrativa bördan, förenkling, stöd till små och medelstora företags konkurrenskraft och innovation kommer att stå i fokus. Intressenterna uppmanas också att lämna synpunkter på den nuvarande definitionen av små och medelstora företag och det möjliga behovet av att revidera den.

För mer information kontakta INT-sektionens sekretariat.