You are here

Gonçalo Lobo Xavier – vice ordförande med ansvar för kommunikation

  • Rådgivare till styrelsen för Aimmap (portugisiska förbundet för företag inom metallindustri och maskinteknik samt liknande företag), den största industrisektorn i Portugal; ansvarig för internationella förbindelser och kommunikation, sedan 2013
  • Nationell delegat för innovation för små och medelstora företag och riskfinansiering för Horisont 2020-programmet, sedan februari 2013
  • Medlem utsedd av CIP (de portugisiska företagarnas centralorganisation) i Businesseuropes arbetsgrupp för forskning och teknisk innovation, sedan 2007
  • Medlem av Arbetsgivargruppen vid EESK sedan 2011, utsedd av CIP (de portugisiska företagarnas centralorganisation), med fokus på sysselsättning, sociala frågor, inre marknaden, industrifrågor samt forsknings-, utvecklings- och innovationsfrågor
  • Verkställande direktör för RECET (nätverket av portugisiska teknikcentrum), ansvarig för förvaltningen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt internationella projekt med partner från huvudsakligen Spanien, Frankrike och andra EU-medlemsstater, mellan 2002 och 2012
  • Vice ordförande för styrgruppen för Europa 2020-strategin vid EESK mellan 2013 och 2015
  • EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation mellan 2015 och 2018

Vid EESK har Gonçalo Lobo Xavier varit föredragande för flera yttranden, t.ex. Årlig tillväxtöversikt för 2015, Industriell omvandling i den europeiska förpackningssektorn, Handlingsplan för företagande 2020 och En öppen utbildning.

Fullständig yrkesprofil på LinkedIn