Biografi

This page is also available in

rEUnaissance - Våga ett hållbart Europa

Luca Jahier valdes till ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 18 april 2018 för en period på två och ett halvt år, fram till oktober 2020. Han har varit ledamot av kommittén sedan 2002. Inom EESK har han arbetat mycket med EU:s politik för ekonomisk och social sammanhållning och med internationella frågor.

I september 2004 valdes han till vice ordförande för EESK:s facksektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna.

I oktober 2006 valdes han till vice ordförande för grupp III, till medlem av kommitténs presidium för två år och till medlem av de gemensamma rådgivande kommittéerna EU–Kroatien och EU–Turkiet.

Från oktober 2008 till 2010 var han ordförande för uppföljningskommittén AVS–EU och ordförande för den permanenta studiegruppen om invandring och integration.

I oktober 2011 valdes han till ordförande för EESK:s grupp III, och han omvaldes i januari 2013 och oktober 2015. I denna egenskap har han ingått i EESK:s presidium. Under hans tre mandatperioder som ordförande har grupp III genomfört nio studier samt anordnat 42 konferenser i 17 EU-länder med deltagande av tusentals människor och oräkneliga möten med europeiska civilsamhällesorganisationer.

Han nominerades enhälligt av grupp III till befattningen som EESK:s ordförande.

Vid EESK har Luca Jahier varit föredragande för många yttranden, bl.a. om Framtidsutsikter för den afrikanska sociala ekonomin, EU och Afrikas samarbete med Kina, Artikel 11.1 och 11.2 i Lissabonfördraget, Ekonomiska och monetära unionens sociala dimension, Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser och Lissabonfördraget – Europaparlamentets betänkande.

Övriga relevanta befattningar:

  • Ordförande för det nationella rådet för ACLI, de italienska arbetstagarnas kristna föreningar, som genom sitt nätverk av lokalkontor, tjänster, företag och tillfälliga projekt främjar sysselsättning och aktivt deltagande i samhällslivet (2008–2012)
  • Grundande medlem av det italienska forumet för tredje sektorn
  • Ordförande för FOCSIV, en sammanslutning av icke-statliga organisationer för utvecklingssamarbete (1994–2000)
  • Aktiv inom internationellt samarbete, först inom CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, en italiensk volontärorganisation) i Turin och därefter inom nätverk och sammanslutningar av nationella och europeiska icke-statliga organisationer (1980–2000)
  • Journalist, analytiker av internationell politik

Sakkunnig på området för föreningsverksamhet för sociala framsteg och tredje sektorn, ansvarig för utvecklingsprogram i Afrika och på andra håll

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests