Začasna študijska skupina za evropsko energetsko skupnost

This page is also available in

Začasna študijska skupina za evropsko energetsko skupnost usmerja program EESO pri vprašanjih, povezanih z energijo, v dveh glavnih smereh:

Spodbujanje sodelovanja civilne družbe pri energetskih vprašanjih prek evropskega energetskega dialoga

EESO se zavzema za veliko vlogo civilne družbe, da bi tako zagotovili uspešen energetski prehod. S sodelovanjem javnosti pri oblikovanju politike in njenem izvajanju se okrepi prevzemanje odgovornosti, izboljša proces in je lažje doseči cilje energetske politike EU. V ta namen je začel EESO spodbujati zamisel o evropskem energetskem dialogu. S tem dialogom naj bi vsem zainteresiranim stranem olajšali razumevanje energetskih izzivov in z njimi povezanih kompromisov. Hkrati bi jim omogočili, da delujejo posamično in na področju energetske politike prispevajo k odločitvam ob upoštevanju širše slike vseevropskih izzivov in možnih rešitev. Za spodbujanje tovrstnega dialoga člani začasne študijske skupine organizirajo predstavitve in konference, med njimi dogodke, povezane z letnimi poročili o stanju energetske unije (2015, 2016), pomagajo pri pripravi letnih mnenj o stanju energetske unije (2015, 2016) in dejavno sodelujejo na dogodkih, ki jih pripravijo zunanje organizacije, kot so forum državljanov za energijo, evropski forum za jedrsko energijo in forum o energetski infrastrukturi.

Spodbujanje tesnejšega sodelovanja pri energetskih vprašanjih

Države članice EU so vse bolj soodvisne v tehničnem in političnem smislu ter same energetske cilje le težko izpolnjujejo uspešno in stroškovno učinkovito. EESO zato spodbuja tesnejše usklajevanje, zlasti na področju omrežij in zasnove trga. Pozdravlja okvir Evropske komisije za energetsko unijo in še naprej sodeluje v njem s svojimi sektorskimi in medsektorskimi mnenji in javnimi predstavitvami.