Platforma civilne družbe EU-Moldavija

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo je bil podpisan 27. junija 2014 in je začel v celoti veljati 1. julija 2016.

Institucionalne, splošne in končne določbe pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo (člen 442) določajo ustanovitev platforme civilne družbe, katere naloga je spodbujanje rednih srečanj predstavnikov civilnih družb obeh pogodbenic, „da [bi] jih [obveščali] o izvajanju tega sporazuma in [zbirali] njihove predloge za njegovo izvajanje“. Na ta način platforma dopolnjuje politične organe, ki trenutno delujejo v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo, ter organizacijam civilne družbe obeh strani omogoča spremljanje postopka izvajanja s stališča civilne družbe in pripravo priporočil za ustrezne organe.

Članstvo platforme je določeno v členu 442: „[s]estavljajo jo predstavniki civilne družbe na strani EU, vključno s člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, ter predstavniki civilne družbe na strani Republike Moldavije.“

Platforma civilne družbe EU-Moldavija je bila ustanovljena 10. maja 2016 in sestavljajo jo člani z obeh strani. Na strani EU je sestavljena iz članov EESO in članov evropskih mrež civilne družbe (BusinessEurope, Evropski forum za storitve, Mednarodna konfederacija sindikatov – ITUC, Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev – EPSU, Euro Coop, Evropski invalidski forum in forum civilne družbe v okviru vzhodnega partnerstva).

Platforma civilne družbe lahko daje priporočila Pridružitvenemu svetu (na ministrski ravni). Pridružitveni odbor (na ravni višjih državnih uradnikov) in Pridružitveni parlamentarni odbor morata organizirati redne stike s predstavniki platforme civilne družbe, da prejmeta njena stališča glede uresničevanja ciljev pridružitvenega sporazuma (člen 443).