Trajnostni razvoj

Septembra 2015 so svetovni voditelji sprejeli dokument ZN z naslovom Spreminjajmo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. V njem so določili cilje trajnostnega razvoja, da bi odpravili revščino, zaščitili naš planet ter zagotovili varstvo človekovih pravic in blaginjo za vse. Sprejetje tega dokumenta je zgodovinski premik k novi paradigmi, saj agenda gospodarske, socialne in okoljske razlike obravnava na univerzalen in celosten način. Ta proces v celoti odraža evropske vrednote, kot so socialna pravičnost, demokratično upravljanje in socialno tržno gospodarstvo, pa tudi varstvo okolja.

Z opazovalno skupino za trajnostni razvoj se zavzemamo za Evropo, ki bo z doslednim upoštevanjem in izvajanjem Agende 2030 zgled celemu svetu.

Zlasti smo opredelili naslednja ključna politična področja v EU, na katerih so potrebne trajnostne spremembe:

  • pravičen prehod na nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire;
  • prehod na socialno vključujočo družbo in gospodarstvo – dostojno delo in človekove pravice;
  • prehod na trajnostno proizvodnjo in porabo hrane;
  • naložbe v inovacije in dolgoročno posodobitev infrastrukture ter spodbujanje trajnostnih podjetij;
  • uporaba trgovine za svetovni trajnostni razvoj.

Opazovalna skupina si prizadeva, da bi vse te prehode obravnavala dosledno in celovito ter s tem omogočila kar največje družbene koristi.