Splošni pogoji za sodelovanje na dogodku Vaša Evropa, vaš glas! (YEYS)

Follow us on


UVOD

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) že od leta 2010 organizira dogodek Vaša Evropa, vaš glas! (YEYS). Dogodek dijakom iz 28 držav članic EU in petih držav kandidatk (Albanije, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije) omogoča, da se seznanijo z EESO in njegovo vlogo ter si izmenjajo stališča in predlagajo priporočila v zvezi z določeno temo.  Več informacij boste našli na našem spletišču.

1. Prijava

1.1 Pogoji za sodelovanje

Šola se lahko prijavi, če:

 • je srednja šola z dijaki, starimi od 16 do 18 let;
 • se nahaja v državi članici EU ali eni od držav kandidatk;
 • je priznana s strani izobraževalnih organov ene ali več držav članic ali držav kandidatk;
 • ima računalnik (za branje in tiskanje datotek PDF) z dostopom do interneta in elektronsko pošto;
 • bo izbrala enega učitelja in tri dijake v predzadnjem letniku katerekoli vrste srednje šole (vključno s poklicnimi šolami), ki so stari 16 let ali več in ki se znajo izražati v angleščini;
 • bo pred prihodom v Bruselj pri pouku obravnavala temo dogodka in omogočila razpravo o tem;
 • bo predvidoma januarja ali februarja sprejela obisk enega člana EESO, ki bo predstavil EU in EESO (potne stroške in stroške bivanja člana EESO bo kril EESO). Član bo obiskal izbrano šolo in se srečal s tremi dijaki in učiteljem, ki bodo šli v Bruselj. Med obiskom bo enemu ali več razredom izbrane šole predstavil EU, EESO in sam dogodek;
 • bo izbrane dijake, njihove sošolce in po možnosti vse dijake šole obvestila o možnosti spremljanja priprav na dogodek in samega dogodka prek Facebooka, Twitterja in Instagrama (naslovi so navedeni na koncu tega dokumenta pod točko Dodatne informacije).

1.2 Postopek prijave

Šola, ki želi sodelovati, mora do navedenega roka izpolniti spletni obrazec za prijavo na spletišču EESO. Prijave bodo mogoče do tega datuma.

Pred prijavo mora šola imenovati spremljajočega učitelja, ki se mora znati sporazumevati v angleščini, saj bo edina oseba za stik z EESO v pripravljalni fazi pred dogodkom, če bo šola izbrana. Njegovo izbiro mora v ustreznem delu spletnega obrazca za prijavo potrditi ravnatelj šole.

Na obrazcu za prijavo se navedejo polno ime in naslov šole, ime in kontaktni podatki ravnatelja in spremljajočega učitelja ter elektronski naslov, prek katerega bo potekalo komuniciranje s spremljajočim učiteljem. Elektronsko pošto je treba redno preverjati, saj bodo stiki s šolo potekali predvsem po e-pošti.

1.3 Čemu se šola zaveže s prijavo?

Vsaka šola mora ob prijavi sprejeti splošne pogoje žrebanja, priprav in sodelovanja v Bruslju. Veljavna prijava do roka zagotavlja samo, da lahko šola sodeluje v žrebanju, ne zagotavlja pa udeležbe na dogodku.

Z žrebom izbrane šole se zavežejo, da bodo:

 1. za sodelovanje na dogodku v Bruslju izbrale in prijavile tri dijake, ki govorijo in razumejo angleško, in učitelja, ki jih bo spremljal;
 2. povabile enega člana EESO na informativno srečanje v šoli;
 3. obravnavale dokument, ki ga bo predlagal EESO, in razpravljale o njem;
 4. z aktivnim sodelovanjem v razpravah delile rezultate svojega dela na dogodku v Bruslju;
 5. poslale fotografijo šole (na primer glavnega vhoda) in skupinsko fotografijo treh izbranih dijakov in spremljajočega učitelja ter dovoljenje za uporabo teh fotografij v publikacijah EESO in za objavo na spletišču in intranetu ter socialnih omrežjih EESO;
 6. soglašale, da se imena dijakov in učitelja ter njihove fotografije, ki bodo posnete med obiskom člana EESO v šoli, uporabijo v publikacijah EESO ter objavijo na spletišču in intranetu EESO ter ustreznih socialnih omrežjih. Opozorilo: če šola ne določi drugače, se dovoljenje nanaša na vse osebe, stavbe in predmete na fotografijah;
 7. soglašale, da se imena dijakov in učitelja ter njihove fotografije, ki bodo posnete med njihovim obiskom v Bruslju, uporabijo v publikacijah EESO ter objavijo na spletišču in intranetu EESO ter ustreznih socialnih omrežjih;
 8. zagotovile morebitne izrezke iz časopisov v zvezi z obiskom člana EESO v šoli ali sodelovanjem šole na dogodku;
 9. nemudoma obvestile organizatorje EESO o morebitnih spremembah (npr. zamenjavi spremljajočega učitelja, sodelujočih dijakov, spremembi elektronskega naslova);
 10. zagotovile lokalno spremljanje dogodka v šoli in drugod (na primer obveščale o sprejetih priporočilih, razširjale informacije o dogodku na splošno).

1.4 Kaj se zgodi, če šola ne izpolni svojih zavez?

Neizpolnjevanje teh pogojev pomeni takojšnjo izključitev šole in njenih dijakov iz dogodka.

2. Izbira šol

Med vsemi šolami, ki se bodo prijavile do roka, bodo do konca leta z žrebom izbrane sodelujoče šole. Izbrana šola se v letu po sodelovanju v Bruslju ne sme ponovno prijaviti (lahko pa se prijavi čez dve leti). Imena bodo izžrebana v prisotnosti podpredsednika EESO, ki bo zagotovil, da bo žreb potekal v skladu s pravili. Izbrana bo po ena šola iz vsake države. Vsaka izbrana šola bo po elektronski pošti obveščena o sodelovanju, njihova imena pa bodo objavljena na spletišču EESO.

3. Izbor in prijava dijakov za obisk Bruslja

Sodelujoče šole izberejo po tri dijake, ki bodo sodelovali na delavnicah v Bruslju. Ti dijaki morajo biti v predzadnjem letniku katere koli vrste srednje šole (stari 16 let ali več) in se morajo znati izražati v angleščini.

3.1 Merila za izbor

Šole same izberejo dijake, ki jih bodo zastopali. Merila za izbor lahko določijo same pod pogojem, da so ta jasna, pravična in nediskriminatorna. Zaradi enake zastopanosti spolov izbrani dijaki ne morejo biti vsi istega spola (razen v primeru dekliških ali fantovskih šol).

3.2 Sodelovanje invalidnih dijakov

Šole morajo zagotoviti, da lahko na dogodku sodelujejo tudi invalidni dijaki. Prostori EESO so opremljeni tako, da so dostopni invalidom. Če je potrebna posebna ureditev, morajo šole o tem pravočasno obvestiti organizatorje EESO.

3.3 Prijava dijakov

Izbrane šole prijavijo tri dijake, ki so jih izbrale za sodelovanje na dogodku Vaša Evropa, vaš glas. Šole morajo pred prijavo dijakov pridobiti pisno soglasje (obrazec s soglasjem) njihovih staršev ali zakonitih skrbnikov. Rok za prijavo bo naveden na spletišču dogodka YEYS.

3.4 Obrazec s soglasjem

Šole, ki bodo sodelovale na dogodku, bodo morale za vsakega dijaka pridobiti soglasje. Obrazec bo na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Podpisati ga morajo starši ali zakoniti skrbniki dijaka in ravnatelj šole. Nato ga je treba poslati EESO po pošti ali elektronski pošti skupaj s kopijo veljavnega osebnega dokumenta vsakega sodelujočega dijaka. Rok za pridobitev vseh zahtevanih dokumentov bo naveden v e-sporočilu, ki vam ga bo poslala ekipa za YEYS.  Prosimo, poskrbite, da bo kopija berljiva.

Po pošti na naslov:      
European Economic and Social Committee
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Bruselj, Belgija

Po elektronski pošti na naslov:
 youreurope@eesc.europa.eu

S tem obrazcem starši ali zakoniti skrbniki dijaka in ravnatelj šole potrjujejo, da:

 • ima dijak dovoljenje za pot v Bruselj in udeležbo na dogodku;
 • se lahko ime dijaka objavi v publikacijah EESO, na spletišču in intranetu EESO ter ustreznih socialnih omrežjih s fotografijami dijaka in/ali video posnetki zasedanja;
 • bo dijaka na potovanju in med bivanjem v Bruslju nadziral spremljajoči učitelj.

Če EESO obrazca s soglasjem in kopije dijakovega osebnega dokumenta ne bo prejel do navedenega roka, se dijak ne bo smel udeležiti dogodka.

3.5 Varstvo osebnih podatkov

EESO zagotavlja varstvo vseh prejetih osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. Dogodek Vaša Evropa, vaš glas! se bo snemal in fotografiral v promocijske namene.

4. Priprava na dogodek v šolah

Član EESO bo obiskal izbrane šole ter predstavil EESO in njegovo delo ter delovni dokument dogodka, o katerem bo potekala razprava. Stroške njegove poti in namestitve bo kril EESO. EESO bo poskrbel tudi za pobude za sodelovanje medijev. Služba EESO za medije bo skupaj s šolami in člani EESO medije spodbudila k spremljanju obiska in morebitni udeležbi na njem. Pri tem bomo veseli vaše podpore.

Vse ključne informacije o dogodku bodo objavljene na spletišču EESO. Sodelujoče učitelje zato naprošamo, naj naše spletišče redno preverjajo.

Sodelujoče šole bodo prejele delovni dokument z odprtimi vprašanji, ki bodo dijakom in njihovim učiteljem pomagala pri oblikovanju zamisli in pripravi na razpravo v Bruslju. Dijaki in učitelji morajo o teh vprašanjih razpravljati pri pouku in poskušati odgovoriti nanje, da bodo pripravljeni na razprave, ki bodo v Bruslju potekale v živo.

5. Dogodek v Bruslju

5.1 Odgovornost

Sodelujoče šole, ki jih zastopa spremljajoči učitelj, bodo v celoti odgovorne za svoje dijake in učitelja med bivanjem v Bruslju ter na poti v Bruselj in nazaj.

Dijaki in učitelj morajo vzeti s seboj potrebne potovalne dokumente (tj. veljaven potni list ali osebno izkaznico).

Imeti morajo tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (ki je na voljo brezplačno pri lokalnih zavarovalnih organizacijah in/ali skladih zdravstvenega zavarovanja) ali začasno nadomestno potrdilo, če kartice ni mogoče izdati pravočasno (več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl).

Dijaki in učitelji iz držav kandidatk se morajo pri nacionalnem zdravstvenem sistemu ali zasebnih zavarovalnicah pozanimati, kako si lahko zagotovijo zavarovanje v tujini.

Sodelujoče šole in/ali starši sodelujočih dijakov morajo imeti sklenjeno potovalno zavarovanje. Stroške zanj morajo kriti udeleženci sami (nekatere šole imajo zavarovanja, ki krijejo šolske izlete v tujino in/ali pa so dijaki že zavarovani z družinsko zavarovalno polico). Tudi sodelujoči učitelji morajo imeti sklenjeno potovalno zavarovanje.

Vsi sodelujoči dijaki in učitelji so zavarovani z nezgodnim zavarovanjem EESO za primer nezgode med dogodkom v Belgiji.

EESO bo organiziral pot in nastanitev dijakov in spremljajočega učitelja iz vsake države članice in države kandidatke ter plačal stroške zanje v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

5.2 Načrtovanje dogodka

Dijaki bodo v Bruselj prispeli na dan dogodka Vaša Evropa, vaš glas! in se vrnili domov dan po koncu dogodka.

Sodelujoče šole bodo vnaprej obveščene o točni organizaciji dogodka, tj. datumih prihoda in odhoda, letalskih vozovnicah in imenu hotela.

Zaželeno je, da sodelujoče šole za zaključno večerjo predlagajo nacionalni kulturni prispevek (na primer tradicionalni ples in/ali glasbo, ki ne sme biti predstavitev v PowerPointu in lahko traja največ 2 do 3 minute).

5.3 Delovni jeziki

Delovne skupine bodo komunicirale v angleščini, na plenarnih zasedanjih pa bo poskrbljeno za tolmačenje iz angleščine in francoščine in obratno. Kakor je bilo že poudarjeno, se morajo dijaki in njihov spremljajoči učitelj znati izražati v angleščini, da bi zagotovili nemoten potek razprav v delovnih skupinah. Za učitelje bodo organizirane vzporedne dejavnosti.

5.4 Stroški

EESO bo kril naslednje stroške dijakov in njihovega učitelja:

 • stroške nastanitve v Bruslju (dve nočitvi z zajtrkom (razen izjem));
 • potne stroške potovanja z letalom ali vlakom med njihovo državo in Brusljem (vključno z morebitnimi prestopanji). Potovanje bo potekalo z letalom ali vlakom, odvisno od države udeležencev. Sodelujoče šole bodo obveščene o točni organizaciji potovanja;
 • prosimo, upoštevajte, da bo za rezervacijo prevoza in hotela ter plačilo ustreznega računa poskrbel neposredno in izključno EESO prek svoje potovalne agencije. EESO ne prevzema odgovornosti za morebitne dodatne nočitve in neporavnane račune;
 • prevoz z bruseljskega letališča ali železniške postaje do hotela in obratno;
 • kosilo in večerjo oba dneva dogodka.

Udeleženci morajo poskrbeti, da bodo na postajo/letališče prispeli dovolj zgodaj pred predvidenim odhodom v Bruselj. Če bodo vlak ali letalo zamudili, pa ne gre za višjo silo, jim EESO ne bo odobril povračila stroškov in/ali nadomestila in ne bo kril stroškov nakupa novih vozovnic ali preusmeritve obstoječih vozovnic niti dodatnih stroškov nastanitve in bivanja.

Opomba: EESO ne bo plačal niti povrnil stroškov prevoza od doma do odhodne postaje ali letališča in obratno v državi udeleženca. Te stroške bodo morali kriti udeleženci sami.

DODATNE INFORMACIJE

Downloads

General conditions for taking part in "Your Europe, Your Say!" (YEYS)