Endokrini motilci: boljša zaščita evropskih državljanov z usklajeno zakonodajo

Endokrini motilci so snovi, ki vzbujajo posebno zaskrbljenost, zato je treba s celovito in usklajeno zakonodajo EU obravnavati načine njihove uporabe. EESO poziva k oblikovanju dosledne in celostne strategije, ki bo temeljila na znanstvenih spoznanjih in vsebovala akcijski načrt z jasnimi cilji in roki.

Odbor meni, da je treba temeljito preveriti ustreznost veljavne zakonodaje, vključno z njenim socialno-ekonomskim učinkom, da se ugotovi dejansko stanje.

„Sedanja zakonodaja je zaradi pomanjkanja usklajenosti razdrobljena in včasih nejasna. Oblikovati moramo zakonodajni okvir, ki nam bo omogočil usklajeno, dosledno in znanstveno obravnavanje uporabe endokrinih motilcev. Ta mora temeljiti na previdnostnem načelu in biti v skladu z že veljavnimi določbami o biocidih in pesticidih,“ je dejal Brian Curtis, poročevalec za mnenje EESO z naslovom Za celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih, ki je bilo sprejeto marca. Nadalje bi bilo treba dolgoročno strategijo okrepiti z realističnim akcijskim načrtom, v katerem bi bili določeni cilji in roki.

Odbor predlaga oblikovanje finančnega mehanizma, s katerim bi tako podjetja kot delavce podprli v prehodnem obdobju.

Civilna družba ima lahko bistveno vlogo pri oblikovanju in podpiranju nacionalnih kampanj ozaveščanja, in sicer tako da posreduje informacije o ukrepih EU za zaščito zdravja Evropejcev v okviru pobud za izobraževanje in usposabljanje. (sma)