EESO predlaga načrt za prihodnost Evrope

Predsednik Jahier bo načrt predstavil 9. maja v Sibiuu

Evropska unija se mora približati svojim državljanom in postati vodilna v svetu na področju trajnostnega razvoja, meni EESO v ambicioznem mnenju o prihodnosti EU. Odbor poziva k novi strategiji EU, ki bo temeljila na celostnem in medsektorskem pristopu, osredotočenem na potrebe Evropejcev in trajnostni razvoj, ter predlaga politična priporočila, ki zajemajo enajst prednostnih nalog. Nova krovna strategija za izvajanje Agende 2030 mora temeljiti na ambicioznem proračunu EU.

Politična priporočila EESO se nanašajo na enajst prednostnih nalog, med katerimi je tudi področje upravljanja. Pri tej prednostni nalogi EESO predlaga, da bi bile vse notranje in zunanje politike EU skladne s cilji trajnostnega razvoja ter bi upoštevale načeli učinkovitosti in sorazmernosti.

Pri prednostni nalogi Evropa državljanov se EESO zavzema, da bi še naprej izvajali ukrepe, s katerimi bi dodatno okrepili državljansko udeležbo pri oblikovanju politike EU. Državljanom bi se tako povrnilo zaupanje v evropsko povezovanje, ki bi bilo zopet deležno njihove podpore.

V novi strategiji bi morala biti prednostna naloga tudi okrepljeno obveščanje o politiki EU. Izčrpne, verodostojne in aktualne informacije bi lahko prispevale k ozaveščanju državljanov o dosežkih EU in pomenu skupnega delovanja.

V skladu s političnimi priporočili pri prednostni nalogi, povezani s trajnostnim razvojem, bi morala prihodnja strategija pomagati EU, da bi izpolnila svoje mednarodne zaveze glede podnebja, biotske raznovrstnosti in vode. Najmanj, kar bi morala zagotoviti, je popolno in takojšnje izvajanje Pariškega sporazuma, pospešiti pa bi morala tudi pravičen in trajnostni prehod na visoko raven oskrbe z energijo iz obnovljivih virov.

Enajst prednostnih nalog vključuje tudi močno socialno razsežnost, ki naj bi povečala konvergenco v EU, na primer z izboljšanjem in povečanjem naložb v vse izobraževalne sisteme. Med cilji bi moral biti tudi razvoj skupnega, celovitega in uravnoteženega pristopa k migracijski politiki.

Na koncu je treba omeniti še evropska podjetja, ki morajo okrepiti svojo vlogo v svetu na področju trajnostnega razvoja. Trajnostna podjetja bi se lahko uspešno kosala s spremembami, ki jih prinaša digitalna preobrazba, ter ostala gonilo inovacij in ustvarjalnosti. Trajnostno gospodarstvo vključuje prosto in pravično trgovino, posebna pravila za javne dobrine in storitve ter pravično obdavčitev.

Predsednik EESO Luca Jahier bo načrt EESO za prihodnost Evrope predstavil na konferenci na to temo, ki bo pod geslom Prihodnost Evrope – perspektive sočasnega razvoja potekala na vrhu 9. maja v Sibiuu.

Kratek povzetek načrta EESO za prihodnost Evrope lahko najdete na: europa.eu/!wY47tn. (jk)