Zmanjšanje proračuna za kohezijsko politiko je napačen signal

EESO je trdno prepričan, da je kohezijska politika ključnega pomena za prihodnost Evrope in da potrebuje zadostna sredstva in ustrezno reformo. Z zmanjšanjem proračuna v obdobju 2021–2027 bi poslali napačno sporočilo javnosti in ogrozili kohezijsko politiko. Proračun je treba ohraniti na sedanji ravni, sredstva za teritorialno sodelovanje pa povečati.

EESO je v več nedavno sprejetih mnenjih sicer okritiziral finančne določbe v predlogih Komisije v zvezi s prihodnostjo regionalnega razvoja in kohezijske politike, vendar je pozdravil njena prizadevanja za uvedbo reform in priznal znatne izboljšave, kar zadeva poenostavitev, prožnost in učinkovitost. Kljub vsemu pa obžaluje, da med novimi pravili ni enotnih pravil za vse sklade.

Po njegovem mnenju bi morala biti nova kohezijska politika usklajena z novo strategijo Evropa 2020. Zavzemati se je treba za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in in dosledno spoštovati Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

EESO zavrača predloge v zvezi z makroekonomsko pogojenostjo, pravilom prenehanja obveznosti n+2 in zmanjšanjem stopnje sofinanciranja. Ti predlogi bi ustvarili pretogo ekonomsko ozračje in bi lahko škodili naložbam. Posebnosti regij bi morali obravnavati bolj prožno.

Namen kohezijske politike je območjem s strukturnimi in trajnimi ovirami omogočiti učinkovito spopadanje s problemi, zato EESO pozdravlja predlagani mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnih zadevah. Mehanizem mora uporabnikom zagotoviti pravno varnost in odpraviti morebitna neravnovesja med partnerji.

EESO v zvezi s ciljem evropskega teritorialnega sodelovanja predlaga, da se okrepi sodelovanje mladih. Zmanjšanje digitalnega razkoraka bi morala biti glavna naloga vseh programov evropskega teritorialnega sodelovanja, razmisliti pa bi bilo treba tudi o vključitvi civilne zaščite in prednostni obravnavi preprečevanja glavnih tveganj.

Več o mnenjih EESO je na voljo tu. (jk)