Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) pozdravlja dejstvo, da Komisija proučuje možnost razširitve glasovanja s kvalificirano večino – pri katerem mora Svet predloge sprejeti v postopku soodločanja z Evropskim parlamentom – na več področij socialne politike.

EESO je v mnenju, sprejetem na septembrskem plenarnem zasedanju, poudaril, da bi bilo na teh področjih še posebej pomembno, da sta Parlament in Svet enakopravno vključena v zakonodajni postopek EU, saj socialna vprašanja neposredno zadevajo državljane in vplivajo na socialno kohezijo.

Na nekaterih področjih socialne politike je za sprejetje odločitev še vedno potrebno soglasje v Svetu.

„Pri odločanju EU o socialni politiki bi moral Evropski parlament postati resničen in enakopraven partner. To so pomembni pogoji za več socialne pravičnosti in demokracije. Če Pogodba to možnost dopušča, zakaj je ne bi izkoristili?“ je dejal poročevalec za mnenje Christian Bäumler.

EESO v mnenju poudarja, da je ključno, da je EU pri glasovanju s kvalificirano večino še vedno zavezana spoštovanju načela subsidiarnosti.

Zavzema se za popoln prehod na glasovanje s kvalificirano večino na področju nediskriminacije, pri sprejemanju priporočil o socialni varnosti in socialni zaščiti delavcev ter pri odločitvah o pogojih za zaposlitev državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU. (ll)